Granskning av polisens kontaktcenter

Tillsynsenheten har granskat verksamheten vid polisens kontaktcenter och även deras brottsutredande uppdrag. Rikspolischef Anders Thornberg har beslutat om åtgärder.

Inspektionen visar att det finns vissa brister i hur arbetet organiseras och att arbetet bedrivs utifrån olika förutsättningar. Samarbetet mellan processledningen för polisens kontaktcenter, PKC, och processledningen för utredning och lagföring, UL, behöver också stärkas och utvecklas.

Vidare påpekas att framtagna styrdokument inte följs fullt ut och att de i vissa delar är inaktuella. Många medarbetare känner inte heller till styrdokumenten. Inspektionen skriver att det är allvarligt och att det i längden kan äventyra rättssäkerheten när beslutade styrdokument inte tillämpas.

Inspektionen pekar även på att de övergripande målen med PKC:s utökade utredningsuppdrag inte är tillräckligt kända i verksamheten och behöver kommuniceras.

– Polisens interna granskningar är viktiga. De hjälper oss att utveckla och förbättra verksamheten. Flera av tillsynsrapportens rekommendationer är redan initierade eller planerade och arbetet görs i nära samarbete mellan processledningen för PKC och UL, säger Jonas Hysing, chef för nationella kontaktenheten på Noa.

Rikspolischef Anders Thornberg har den 21 augusti beslutat att vidta åtgärder enligt vad som föreslås i granskningsrapporten.

Tillsynsrapport 2020-6 Polisens kontaktcenter

Föreslagna åtgärder från tillsynsenheten

  • Styrande dokument – Se till att riktlinjer och andra styrande dokument ses över och görs tillgängliga för verksamheten.
  • Servicemål – Se till att tillgänglighetsmålet ses över och revideras.
  • Samverkan – Säkerställ att samarbetet mellan processledningen för PKC samt processledningen för utredning och lagföring stärks och utvecklas. Överväg att skapa en nationell struktur för UL-forum så att dessa möten kan bidra till en enhetlig och rättssäker utredningsverksamhet.
  • Bemanning – Genomför en verksamhetsanalys för att uppnå en i högre grad verksamhets-anpassad resurssättning och arbetstidsförläggning.
  • Kompetens – Se till att ansvarsförhållandena mellan HR-avdelningen och polisregionerna klargörs avseende genomförande av operatörsutbildningar.