Polisen får ökad möjlighet att bekämpa terrorism

Polisen och socialtjänsten får utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till varandra i syfte att förebygga terrorism. Riksdagen har tagit beslut om ändringar i socialtjänstlagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Polismyndigheten gjorde 2017 en hemställan till regeringen och sedan den 1 augusti 2020 gäller ändringarna i de båda lagarna.

I huvudsak skyddas uppgifter om enskilda av offentlighets- och sekretesslagen där även sekretessbrytande bestämmelser anges. Tidigare var det upp till enskilda handläggare att bedöma om information kunde delas enligt den så kallade generalklausulen. Osäkerheten kring vad som gällde gjorde att man antingen lämnade ut för lite eller för mycket information.

– Vi såg problemet i samband med resandeproblematiken till Syrien, där många tonåringar vistades i miljöer som främjar rekrytering till terroristgrupper. I det arbetet blev det tydligt att Polismyndigheten och socialtjänsten var osäkra på vilken information som kan delas och vilka återgärder som kan genomföras för att förhindra rekrytering, säger Magnus Sjöberg, chef för Nationella taktiska rådet som ansvarar för polisens terrorbekämpning.

Ändringarna i socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte. Det kan exempelvis röra uppgifter om en person tidigare begått terroristbrott, umgås med personer som begått sådana brott eller vistas i en miljö som främjar rekrytering till terrorgrupper.

– Problemet med våldsbejakande extremism har inte försvunnit, varken på grund av gängskjutningar eller coronapandemin. Det är viktigt att vi inom polisen använder oss av de nya förutsättningarna. På lokal nivå ger det här oss bättre möjligheter att dela och ta del av information, avslutar Magnus Sjöberg.

Mer om lagändringen på riksdagens webbplats:
Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism