Tillstånd för sammankomster och tillställningar

I rådande coronapandemi aktualiseras i polisregion Nord frågor om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i högre utsträckning än normalt. Mot bakgrund av detta vill vi informera och påminna om gällande lagar och regler.

2021-01-12: Observera att texten kan vara inaktuell. För uppdaterad information kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Många frågor handlar just om tillståndsplikten, vilka slags evenemang som kräver tillstånd samt hur Polismyndigheten agerar ifall en arrangör saknar tillstånd.

Det är dock svårt att ge ett heltäckande svar eftersom varje enskild händelse måste bedömas utifrån de förutsättningar som är aktuella för just den händelsen. En viktig del i bedömningen är om evenemanget är att betrakta som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, eftersom det då omfattas av det gällande förbudet mot fler än 50 deltagare och kan vara tillståndspliktigt.

Det är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning

Några exempel på allmänna sammankomster är demonstrationer, konserter, teater- och biografföreställningar. Offentliga tillställningar kan vara sport- och idrottstävlingar, danstillställningar, mässor och marknader – inklusive så kallade loppmarknader. (Se faktarutan nedan för fler exempel.)

Många av de frågor som kommit till polisregion Nord under våren och sommaren rör offentliga tillställningar. Vissa typer av evenemang kan räknas som en offentlig tillställning när det anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde till det. Detta oavsett om det anordnas på offentlig plats eller på någon annan plats. Ett aktuellt exempel är loppmarknader som arrangeras i form av att ett antal personer samlas för att sälja varor på en viss plats, till exempel i en stadsdel eller i en by. Dessa evenemang omfattas av krav på tillstånd från polisen om arrangören har informerat allmänheten om att marknaden ska äga rum. Informationen till allmänheten kan till exempel ha lämnats genom annonsering i sociala medier eller tidningar, affischering eller skyltning.

Det är en folksamling

Att människor vistas i en park samt andra offentliga utemiljöer eller handlar i ett köpcentrum betraktas enligt ordningslagen inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, utan anses som en folksamling. Folksamlingar omfattas inte av begränsningen om maximalt 50 deltagare. Polisen kan heller inte agera mot folksamlingar annat än vid störningar av den allmänna ordningen och säkerheten.

Om tillståndsplikten

Många frågor kretsar också kring vad tillståndsplikten faktiskt innebär och varför den finns till. Kortfattat så är syftet är möjliggöra att ett evenemang ska kunna genomföras tryggt och säkert samt att arrangören ska ha planerat för att kunna ta sitt ansvar för ordningen och säkerheten.

Vid en ansökan om tillstånd gör polisen en bedömning i varje enskilt fall och det går inte att på förhand säga om ett arrangemang kommer att beviljas tillstånd eller inte. Alla arrangörer är välkomna att lämna in en ansökan eller höra av sig med frågor.

Alla tillstånd som beviljas förenas med villkor om maximalt 50 deltagare. Görs bedömningen att den gränsen inte kan hållas beviljas inget tillstånd.

I de fall inom polisregion Nord där vi uppmärksammas på evenemang där arrangör ej sökt tillstånd kontaktar vi vanligen i första läget arrangören för dialog för att uppmärksamma denne på vad som gäller och hur tillstånd söks.

Fakta: Allmän sammankomst och offentlig tillställning

Med allmän sammankomst avses:

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

Med offentlig tillställning avses:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar

Läs mer: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/