Granskning av polisens åtgärder i samband med Arbogafallet

Polisens tillsynsenhet har granskat polisens åtgärder i det så kallade Arbogafallet.

På rikspolischefens uppdrag har tillsynsenheten granskat hur polisen organiserade och ledde spanings- och utredningsarbetet i samband med ett dödsfall under 2015 samt ett mord respektive mordförsök under 2016 i en sommarstuga utanför Arboga. I enlighet med tillsynsenhetens riktlinjer har tillsynen omfattat en granskning av verksamheten ur ett rättssäkerhetsperspektiv samt om den uppfyller de krav som följer av lagar, förordningar och föreskrifter.

Granskningen har syftat till att bidra till Polismyndighetens metodutveckling.

Granskningen visade i huvudsak att:

  • den dödsfallsutredning som Polismyndigheten bedrev handlades bristfälligt,
  • uppgifterna i dödsfallsutredningen borde ha föranlett att en förundersökning inleddes,
  • sekretesskyddade uppgifter från dödsfallsutredningen lämnades ut av polisanställda till utomstående,
  • en begäran om överprövning handlades inte i enlighet med inom Polismyndigheten gällande riktlinjer, samt
  • bristande personalresurser resulterade i att förundersökningen om mord respektive mordförsök inte kunde bemannas i enlighet med polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott samt att personal utan adekvat kompetens utförde potentiellt avgörande utredningsåtgärder. 

Beslutade åtgärder

Utifrån granskningen rekommenderar tillsynsenheten att Polismyndigheten vidtar följande åtgärder:

  • Säkerställ att den handbok som nationella operativa avdelningen har i uppdrag att ta fram avseende handläggningen av dödsfall innefattar grundlig vägledning i hur en dödsfallsutredning ska handläggas, vilka utredningsåtgärder en dödsfallsutredning får innefatta och med vilket rättsligt stöd dessa åtgärder vidtas. Arbetet med denna handbok pågår och är inne i sin slutfas. Intern förankring, utbildning och rutiner för externa kontakter, till exempel med andra myndigheter, är en del av arbetet för att polisanställda ska få tillräcklig vägledning.
  • Utveckla den interna regleringen av om- och överprövningsförfarandet för de fall Polismyndigheten har fattat beslut i den brottsutredande och brottsförebyggande verksamheten.

Rikspolischefen Anders Thornberg har beslutat att vidta åtgärder i enlighet med lämnade rekommendationer.

Tillsynsrapport 2020:9 Granskning av polisens åtgärder i samband med dödsfall samt mord och försök till mord i Arboga