Ny föreskrift om fortbildning av ordningsvakter

Nya föreskrifter och allmänna råd om fortbildning av ordningsvakter, med anledning av sjukdomen covid-19, beslutades den 11 december 2020. De nya föreskrifterna träder ikraft 1 januari 2021.

Polismyndighetens fortbildningar för ordningsvakter är fortsatt inställda. Den nya tidsbegränsade föreskriften syftar till att du som ordningsvakt ska kunna förordnas på nytt trots att fortbildning är inställd.

Återuppta fortbildningar

Polismyndigheten avser att senast vid årsskiftet 2021/2022 ha återupptagit fortbildningarna för ordningsvakter i den utsträckning som är möjlig utifrån hälsoläge och tillgängliga resurser. Från och med 2022 är avsikten att Polismyndighetens HR-avdelning ska kunna tillhandahålla fortbildning i samma omfattning som vid ett normalår. Syftet är att bibehålla en jämn spridning av utbildningsplatser över åren. Fortbildning bör ske tidigast sex månader innan ett förordnande upphör att gälla.

Treårsförordnande som upphör 1/1 2021 – 31/12 2023

Om ditt förordnande upphör under den här tiden kan du, efter att du skickat in ny ansökan och betalat ansökningsavgiften, förordnas på nytt utan att du har genomgått fortbildning. Ett sådant förordnande får en giltighetstid för högst ett år. Om fortbildning fortfarande inte finns tillgänglig när ditt ettårsförordnande går ut har du möjlighet att ansöka om ytterligare ett ettårsförordnande. Du behöver då skicka in en ny ansökan och betala en ny ansökningsavgift. Det kan göras maximalt två gånger.

Ettårsförordnande som upphör att gälla 1/1 2021-31/12 2021

Har du ett ettårsförordnande, som du fått med stöd av Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:8) om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19 kan du, efter att du har skickat in ny ansökan och betalat en ny ansökningsavgift, förordnas på nytt utan att du har genomgått fortbildning. Ett sådant förordnande får en giltighetstid på högst ett år. Ett sådant förordnande kan beslutas maximalt en gång.

Motsvarande bestämmelse

Motsvarande bestämmelser finns för den som har ett förordnande enligt 2 a eller b lagen om ordningsvakter.

Femårsintervallet

Istället för vad som sägs i 5 kap. 1 § FAP 670-1 avseende femårsintervallet får istället sex år ha förflutit sedan det senaste utbildningstillfället.

Mer information om fortbildning för ordningsvakter

Ny tidsbegrändad föreskrift om fortbildning av ordningsvakter, FAP670-2

Polismyndighetens författningssamling