"Målet är att de kriminella personerna inte ska komma in i landet"

Polisen och tullverket, utomhus vid bil, vinter.

Polismyndigheten har sedan länge samverkat med Tullverket och Kustbevakningen, men har nu fördjupat samverkansarbetet. Bild: Lars Hedelin

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen.

Internationella brottsnätverk står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige, exempelvis stöld eller rån. Uppskattningsvis begås åtminstone 50 procent av bostadsinbrotten och ungefär 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner av internationella brottsnätverk. Stöldgods transporteras vanligtvis med fordon över gränsövergångarna, framförallt via färja mot Baltikum och Polen eller via Öresundsbron.

I februari 2018 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa den typen av tillgreppsbrottslighet Regeringen gav samtidigt Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området. Idag redovisas arbetet i en rapport som överlämnats till regeringen.

Polismyndigheten hade flera utmaningar 2018, kopplat till den här typen av brottslighet, bland annat när det gäller operativa krafter vid gränspassagerna, utredningsförmåga, brottsförebyggande arbete och samarbeten med andra länder.

– Nu ser vi förbättrat arbete på flera områden, som bidragit till minskad kriminalitet i Sverige, om vi jämför med 2018. Till exempel när det gäller den operativa samverkan med andra myndigheter, både nationellt och internationellt, men även en förstärkning vid våra gränskontroller. Målet är att de här kriminella personerna inte ska komma in i landet, säger Mats Löfving, chef polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Polismyndigheten har sedan länge samverkat med Tullverket och Kustbevakningen, men har nu fördjupat samverkansarbetet, bland annat genom sampatrullering och gemensamma utsättningar. Dessutom delar myndigheterna underrättelseinformation i ökad utsträckning och genomför gemensamma insatser. En av dem genomfördes i höstas och var en internationell insats i sju av Sveriges hamnar, som bland annat resulterade i anträffande av stöldgods, stulna lastbilssläp, narkotika, rattfylleri, spaning och gripande av båtmotortjuvar. 72 personer avvisades eller blev förvarstagna enligt utlänningslagen.

Sampatrulleringen innebar att myndigheterna prövat ny arbetsmetodik, benämnd TKP (Tull, Kust, Polis), två tulltjänstemän, två kustbevakningstjänstemän och två poliser har tillsammans bildat en operativ grupp.

– Vi har provat att samköra så kallade TKP-grupper vilket varit en framgångsrik arbetsmetod. Grupperna har genom det arbetet fått förståelse för respektive myndighets befogenheter och kunnat arbeta med en bredare ”verktygslåda”, säger Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör, Tullverket.

I Tullverkets och Kustbevakningens uppdrag ingår det i huvudsak inte att leta efter stöldgods.

Även Kustbevakningen ser flera fördelar med det gemensamma arbetet.

– När vi samverkar får vi goda resultat, och när vi påträffar stöldgods i vår dagliga verksamhet i Sveriges hamnar får vi ta det i beslag och gripa den misstänkte, säger Anders Kjaersgaard, överdirektör Kustbevakningen.

Det myndighetsgemensamma arbetet kommer inte att upphöra i och med slutredovisningen av uppdraget, utan fortsätta och utvecklas framöver.

Slutredovisning av regeringsuppdrag

Gränspolisen - polisens arbete