Myndighetssamverkan för att bekämpa våld i Stockholms län

Ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld. Det är visionen bakom den strategi och den handlingsplan som sex aktörer i Stockholms län enats kring.

Polisen, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm (kommuner i samverkan) har enats om att arbeta utifrån en ny gemensam strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län.

Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet för att förebygga och bekämpa våld samt att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer.

– Vi kraftsamlar nu gemensamt mot de utmaningar som våldet innebär. Den strategi och handlingsplan som nu tagits fram ska vara vägledande för länets alla kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Åtta mål för länet

För att nå visionen Ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholms län har åtta strategiska mål tagits fram.

  1. Myndigheter och aktörer arbetar våldsförebyggande.
  2. Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov.
  3. Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.
  4. Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov.
  5. Rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser.
  6. Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar.
  7. Myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling.
  8. Myndigheter och aktörer använder metoder och insatser som vilar på evidens eller på beprövad erfarenhet.

Polisens åtaganden

För att konkretisera det myndighetsgemensamma arbetet kompletteras strategin med en handlingsplan, som förtydligar både gemensamma och enskilda aktörers åtaganden.

Polisen verkar bland annat för att rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i brottsutredningar samt att våldsutsatta vuxna och barn får det skydd och stöd de behöver för att medverka i rättsprocessen.

Åtgärderna ligger också i linje med Stockholmspolisens intensifierade arbete mot särskilt utsatta brottsoffer och ”Initiativ Gryning”, med särskilt fokus på våld inom familjen, våldtäkter, samt sexualbrott mot barn.