Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Nytt Medborgarlöfte i Nyköping

Idag undertecknade polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park medborgarlöftet för 2020.

Medborgarlöftet utgår från medborgarnas åsikter och den lokala lägesbilden, vilken tagits fram genom medborgardialoger, trygghetsmätningar samt den interna kunskap som finns inom polisen och kommunen. Den lokala lägesbilden har tydligt visat att många medborgare i Brandkärr upplever en högre känsla av otrygghet. Då boende- och utemiljön utgör viktiga faktorer i känslan av trygghet har även de största fastighetsägarna i området, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park, involverats i arbetet med medborgarlöftet.

– Genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna vill vi medverka till att öka tryggheten i boende- och utemiljön. Vårt samarbete med kommunen och fastighetsägarna förbättrar förutsättningarna för att lyckas, säger Johan Levin, lokalpolisområdeschef i Nyköping.

Polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park ska arbeta enligt modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en gemensam veckolägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en metod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på Polisens, kommunens och bostadsbolagens hemsidor.

Nyköpings Medborgarlöfte 2020