Granskning av polisens åtgärder vid brott i Hudiksvall 2017

Tillsynsenheten har gjort en granskning av polisens åtgärder med anledning av brott i Hudiksvalls kommun 2017.

Inspektionen visar bland annat bristande skyndsamhet och behov av utveckling avseende riktlinjer gällande riskbedömning. Rikspolischefen har nu fattat beslut om åtgärder.

Enligt lagen (2007:606) om utred­ningar för att förebygga vissa skador och dödsfall ska Social­­styrelsen utreda när en närstående eller tidigare närstående person begått ett brott mot en vuxen person som lett till att denne avlidit och det finns anledning att anta att brottet har samband med något förhållande som har inne­burit att den vuxna personen varit i behov av skydd eller stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Polismyndigheten informerades om att en sådan utredning hade inletts avseende brottsoffret och förövaren och beslutade den 14 maj 2019 att inleda tillsyn.

Utifrån granskningen har tillsynsenheten två rekommendationer.  Den första är att informera om, och vid behov tydliggör, innehållet i riktlinjerna för brottsoffer- och personsäkerhetsverk­samheten avseende riskbedömning. Den andra är att införa en funktion i Durtvå som påminner om att en riskbedöm­ning ska genomföras.

Rikspolischef Anders Thornberg beslutade den 10 januari att vidta åtgärder i enlighet med lämnade rekommendationer.

Tillsynsrapport 2020:2 Tillsynsärende för att förebygga vissa skador och dödsfall