Hemställan om ökat samarbete med Försvarsmakten

Polisbåt och båt från Försvarsmakten

Bild: polisen

Polismyndigheten vill att Försvarsmakten ska kunna stötta polisen mer än i dag om Sverige exempelvis drabbas av ett upptrappat gråzonsscenario och har därför lämnat en skrivelse till regeringen.

Polismyndigheten ser behov av en utökning av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Lagens tillämpningsområde bör omfatta fler situationer än vad nu gällande ordning medger, i syfte att stärka förmågan att hantera svåra påfrestningar i gränslandet mellan fred och krig. Ett starkt och trovärdigt agerande i ett ansträngt läge kräver samverkan. Därför behövs utökad möjlighet för polisen att begära stöd av Försvarsmakten i ökad utsträckning.  

Redan nu kan Försvarsmakten kopplas in under polisens ledning för att stödja polisen när det gäller terrorism. Att bygga vidare på det skulle kunna handla om att Försvarsmakten ger stöd till polisen genom vissa bevakningsåtgärder.

För att Försvarsmakten ska kunna ge stöd till polisen i form av till exempel skyddsvakter eller annan bevakningspersonal vid terroristbrott och andra allvarliga händelser som avviker från det normala krävs att lagen ändras.

Polismyndigheten har skickat en hemställan till regeringen med önskemål om en översyn av när Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får begära stöd från Försvarsmakten enligt lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.