Ordningsvakter på patrull i city

Imorgon börjar ordningsvakter patrullera delar av centrala Göteborg. Det blir ytterligare ett verktyg i polisens samverkan med Göteborgs stad för ökad trygghet.

Göteborgs stad har fått tillstånd att inrätta ett så kallat paragraf 3 -område för vissa delar av centrala Göteborg. Det betyder att ordningsvakter får befogenheter att agera inom området. Nu på lördag börjar de första ordningsvakterna patrullera.

– Detta blir ytterligare en resurs i vårt gemensamma arbete för ökad trygghet, säger Ola Skogsberg, kommunpolis i Göteborg city.

Specialutbildade

De som ska tjänstgöra inom det aktuella området har under fyra dagar fått en specialutbildning. Där har de bland annat fått ta del av Göteborgs stads värdegrund, fått utbildning i första hjälpen och en ökad förståelse för hur polisen jobbar.

– Det är viktigt att detta också blir en resurs under polisens ledning. Därför har vi haft en utbildning, där vi bland annat har berättat om hur vi jobbar i city och hur vi prioriterar. Det är polisen som har arbetsledningen för de ordningsvakter som tjänstgör, säger Ola Skogsberg vidare.

Gemensamma prioriteringar

Polisområde Göteborg city bygger löpande en lägesbild, som bland annat vilar på underrättelsebaserat arbete och samverkan med andra samhällsaktörer. Utifrån lägesbilden prioriterar polisen sitt arbete mot aktuella problem och skapar en operativ inriktning.

– Vi måste ha en gemensam syn på vad som behöver göras i området, så vi inte springer åt olika håll eller att det rent av blir kontraproduktivt. Därför har vi också gemensamma möten eller så kallade utsättningar, där vi lägger upp arbetet, förklarar Ola Skogsberg.

Ett tillskott för ökad trygghet

Paragraf 3-området (§3 lagen om ordningsvakter LOV) sträcker sig huvudsakligen kring Gustav Adolfs torg, Brunnsparken, Kanaltorget, Kronhusbodarna och närliggande gator. Ordningsvakterna kommer under ett första skede tjänstgöra kvällstid, sju dagar i veckan.

– Vi har en bra samverkan med staden och jag tycker det är viktigt att flera aktörer rör sig ute på gator och torg. Vi har även vår kameraövervakning sedan tidigare. Jag tror detta kan bli ett bra tillskott till vårt gemensamma arbete för en ökad trygghet, säger Ola Skogsberg.

Fakta ordningsvakter

Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.

Befogenheter

  • Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.
  • Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.
  • I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.

Läs mer: Ordningsvakter