Vägledning till valutaväxlare om penningtvätt och terrorfinansiering

En ny vägledning om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos valutaväxlare om de risker och skyldigheter som är förknippade med deras verksamhet.

Vägledningen finns på svenska och engelska och har tagits fram av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans med Finansinspektionen.

Målet med att ta informationen i vägledningen till valutaväxlare är både att bidra till en ökad förståelse för regelverket och att belysa några situationer som kan tyda på att valutaväxlare utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

– Samordningsfunktionen arbetar bland annat med nationella riskbedömningar inom området och har identifierat att det finns ett behov av ökad kunskap hos bland annat valutaväxlare. Därför har det varit angeläget att ta fram en vägledning för den här gruppen av företag, säger gruppchef Karin Hylander, Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Valutaväxlare, tillsammans med bland annat penningöverförare, bedöms vara särskilt utsatta för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism i och med deras omfattande hantering av kontanter. Många valutaväxlare är små företag, ofta enmans- eller fåmansföretag, och har till skillnad från andra stora företag inom finansbranschen inte lika stora resurser att särskilt arbeta med frågor kring regelefterlevnad.

Vägledning till valutaväxlare om penningtvätt

Information for currency exchangers (in english)

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, www.polisen.se/penningtvatt

Mer information:

Finansinspektionen, https://www.fi.se/sv/bank/penningtvatt/nyheter/

Fakta

  • Penningtvätt innebär att svarta (olagliga) pengar tvättas för att de ska se ut som att de är intjänade på lagligt sätt. Syftet är att använda pengarna från brottslig verksamhet i den legala ekonomin. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott eller bedrägerier.
  • Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism
  • Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen består av 17 medlemmar och leds av Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Vi är ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan myndigheter och sprider information till verksamhetsutövare.