För närvarande är det tekniska problem med vårt passbokningssystem, både på webb och via 114 14. Vi ber er försöka lite senare om det inte fungerar att boka tider för pass i nuläget.

Bilträffar, bad, camping och midsommar

Bilträffar är, precis som bad, ett återkommande inslag under sommarhalvåret. På grund av den pågående coronapandemin kommer också fler att semestra i Sverige i år och väljer då kanske att campa. Så här ser polisens ansvar ut i de här sammanhangen.

2021-01-12: Observera att texten kan vara inaktuell. För uppdaterad information kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

En åtgärd som regeringen vidtagit för att minska smittspridning av coronaviruset är den nya förordningen om förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare. Som följd av den får polisen ibland frågan om varför man inte ingriper när många människor samlas på en och samma plats. Många ställer sig också frågan om vad som kommer att gälla på bad- och campingplatser i sommar.

Här försöker vi reda ut lite om vad som gäller för några av de här frågorna. Samtidigt är det svårt att ge heltäckande svar eftersom varje enskild händelse måste bedömas utifrån de förutsättningar som är aktuella för just den händelsen. En viktig del i bedömningen är om händelsen är att betrakta som en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning eller inte eftersom det bara är dessa som omfattas av förbudet mot fler än 50 deltagare.

Bilträffar

När det gäller bilträffar är det framförallt illegalt street race och organiserade bilträffar av typen Power Big Meet, Classic Car Week som bedöms vara offentliga tillställningar, men även mindre bilträffar som kan anses jämförbara med dessa när det kommer till tillställningens innehåll och organisering. Även så kallad cruising i anslutning till bilträffen räknas som offentlig tillställning.

Det har ingen betydelse om street racet är ett illegalt sådant utan det som styr bedömningen är att det är en tävling och därför räknas som offentlig tillställning enligt 2 kap. 3 § första stycket ordningslagen.

Andra former av bilträffar än de kategorier som nämns ovan – till exempel bilträffar där syftet främst är att träffas och umgås – är i många fall inte att se som offentliga tillställningar enligt ordningslagen, utan är istället att se som folksamlingar. De omfattas därmed inte heller av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Midsommarfirande

Midsommarfirande är typiskt sett inte att anse som en allmän sammankomst enligt 2 kap. 1 § ordningslagen. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan dock ett midsommarfirande vara att anse som en offentlig tillställning om det har inslag av till exempel midsommarstång och dans samt anordnas för allmänheten eller allmänheten har tillträde till det.

Polisen kan upplösa offentlig tillställning

Polisen kan alltid ingripa mot en tillställning med stöd av sitt allmänna ansvar för att upprätthålla lag och ordning oavsett om det är en offentlig till ställning eller inte om det till exempel förekommer ordningsstörningar.

När det gäller en offentlig tillställning som bryter mot förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande har polisen rätt att ingripa och upplösa tillställningen med stöd av 2 kap. 22 § ordningslagen.

Fakta - Vad är en offentlig tillställning

Av 2 kap. 3 § första stycket ordningslagen framgår vilka arrangemang som anses vara offentlig tillställning. Med offentlig tillställning avses:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning ska falla in under femte punkten i bestämmelsen krävs dock att evenemanget anordnas i liknande syften som de under punkterna 1-4.

Polisens ansvar vid bad- och campingplatser

Polisen har rätt att med stöd av ordningslagen ge anvisningar eller tillsägelser till personal och besökare vid till exempel bad- eller campingplatser som allmänheten har tillträde till. Syftet med en sådan tillsägelse eller anvisning handlar framförallt om att förhindra att människor kommer till skada till, exempel förhindra drunkningsolyckor.

Bestämmelsen i ordningslagen innebär dock inte att polisen har något utökat ansvar för att förhindra smittspridning vid till exempel bad- och campingplatser.