Palmeutredningen: Så tar du del av allmän handling

Med anledning av att utredningen av mordet på Olof Palme avslutades under onsdagen den 10 juni finns det ett stort intresse av att få ta del av handlingar i ärendet. Här följer svar på de vanligaste frågorna.

Utredningen av mordet på Olof Palme är en av Sveriges största utredningar och består av närmare 60 000 dokument. Utredningen beräknas uppskattningsvis innehålla cirka 500 000 sidor utredningsmaterial.

I och med att materialet är omfattande och komplext har Polismyndigheten avsatt en särskild grupp för att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera det material som begärs ut från Palmeutredningen.

Hur begär man ut handlingar ur förundersökningen?

Begäran om att få del av handlingar ur förundersökningen skickas till registrator.kansli@polisen.se. Det går också bra att ringa in och framföra sin begäran till polisens telefonnummer.

Kostar det något att begära ut handlingarna?

Ja, Polismyndigheten tar med stöd av avgiftsförordningen (SFS 1992:191) ut en avgift vid utlämnande av handlingar ur förundersökningen. Avgiften för att få ut hela materialet uppgår till omkring en miljon kronor. Man betalar för den mängd material som utlämnas och man får besked om ungefärlig kostnad i samband med begäran.

Är alla handlingar i Palmeutredningen offentliga?

Att utredningen nu är avslutad innebär inte per automatik att alla handlingar i ärendet är offentliga och kan lämnas ut i sin helhet. Polismyndigheten måste fortfarande genomföra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när en handling begärs utlämnad för att bedöma om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter. Om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter kan den följaktligen inte lämnas ut i de delar som omfattas av sekretess.

Hur går processen med att lämna ut allmänna handlingar till och hur lång tid tar det innan man får materialet?

När en handling begärs utlämnad måste Polismyndigheten genomföra en sekretessprövning för att bestämma om handlingen kan lämnas ut. Polismyndigheten har avsatt en särskild grupp för att utföra sekretessprövning av det material som begärs ut från Palmeutredningen. Materialet är dock omfattande och komplext, varför sekretessprövningen kan antas ta viss tid. Det har tidigare uppskattats att det för en person med vana att läsa juridiska texter tar ca nio år bara att läsa igenom materialet. Polismyndigheten kommer därför att sträva efter att lämna ut handlingar successivt i de fall en begäran innefattar ett stort antal handlingar ur förundersökningen. Någon exakt tidpunkt för utlämnade kan dock inte ges.

I vilken form levereras materialet?

Utlämnande av handlingar görs i pappersform, endera via brev, eller genom att handlingarna hämtas upp vid Polishuset (Kronoberg).

Varför kan man inte få ut handlingarna digitalt?

Den enskildes rätt att få kopior av elektroniska handlingar är begränsad. Om det inte följer av lag är myndigheter inte skyldiga att lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. Syftet med regleringen är att förhindra att utlämnade uppgifter behandlas automatiserat på ett sätt som kan medföra otillbörliga integritetsintrång.

Om man vill föra dialog med någon på Polismyndigheten kring utlämnande av allmänna handlingar, vart vänder man sig då?

Begäran och frågor om att få del av handlingar ur förundersökningen skickas till registrator.kansli@polisen.se. Uppstår det frågor om en begäran om att få ut allmän handling kommer en tjänsteman att ta kontakt för att försöka utreda vilken eller vilka handlingar det är som efterfrågas.

Läs mer om allmänna handlingar här

https://polisen.se/tjanster-tillstand/ta-del-av-allman-handling/