Samarbete mot misstänkt fusk fördjupas

Polismyndigheten och Tillväxtverket samarbetar för att bekämpa fusk med stödet för korttidsarbete.

Tillväxtverket har sedan den 7 april fått in cirka 70 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete. Alla ansökningar kontrolleras i olika steg och misstänkta ärenden stoppas i handläggningen. Ett stort antal tips om fusk med stödet för korttidsarbete har också kommit in.

Polismyndigheten samarbetar med Tillväxtverket för att misstänkta ärenden och tips enkelt ska kunna tas om hand för fortsatt utredning. En viktig del i detta är en effektiv anmälnings- och utredningsprocess mellan myndigheterna.

– Det här handlar om brott mot den svenska välfärden och polisen kommer att hantera ärendena med förtur. I den inledande fasen riktade vi in oss på att arbeta brottsförebyggande för att stoppa felaktiga utbetalningar. Det arbetet fortsätter parallellt som vi omhändertar de inkomna anmälningarna, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

– Vi står i dagsläget i begrepp att överlämna cirka 400 ärenden till polisen där misstanke om brott finns. Utöver det utreder vi cirka 2000 ärenden internt, säger Richard Källstrand, chef för avdelningen Kvalitet och kontroll på Tillväxtverket.

Nya regler ger utökade befogenheter

Från och med den 1 juni träder nya regler i kraft som ger Tillväxtverket utökade befogenheter att utföra kontroller gentemot företag som uppbär stöd för korttidsarbete. Lagen innebär att Tillväxtverket får genomföra oanmälda kontrollbesök hos en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd för att kontrollera om arbetsgivaren är berättigad till stöd. Tillväxtverket får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet och ställa frågor om verksamheten. De uppgifter som lämnas får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om preliminärt stöd och anmälan om avstämning.