Samverkan mellan Europas internutredningsorganisationer stärks

  • porträttbild Ebba Sverne Arvill
    porträttbild Ebba Sverne Arvill
  • Porträttbild Stefan Andersson
    Porträttbild Stefan Andersson
1/2

Ett nytt nätverk för internutredningsorganisationerna inom Europol-samarbetet har bildats. Syftet är att underlätta informationsdelning och erfarenhetsutbyte avseende brottslighet som begås av anställda inom rättsväsendet.

Under hösten 2019 tog avdelningen för särskilda utredningar (SU) initiativ till att bilda ett gemensamt nätverk för internutredningsorganisationerna inom Europol-samarbetet.

Förslaget presenterades i februari i år och godkändes av HENU (Heads of the National Units) och i mars i år skrev avdelningschefen vid SU, Ebba Sverne Arvill, under beslutet att bilda nätverket, som har fått namnet ”Internal Criminal Investigations Network (ICIN)”.

– Jag är mycket glad över att nätverket har bildats. Det kommer att bli en viktig plattform för Europas internutredningsorganisationer. Genom att höja kvaliteten och stärka oberoendet hos Sveriges och övriga Europas internutredningsverksamheter kommer vi upptäcka och beivra brott, säger Ebba Sverne Arvill.

Avsikten med nätverket är att erbjuda en plattform för internutredare att lättare och säkrare kunna utbyta uppgifter om vilka trender och risker man ser, men även vilka metoder man använder för att upptäcka, bekämpa och utreda brott. Nätverket kan även bidra till att dela ”best practice” vad gäller uppbyggnad och struktur av en internutredningsorganisation.

– Många gånger finns det kopplingar mellan brottsliga handlingar som korruption och brott mot tystnadsplikten och den internationella brottsligheten. Målsättningen med nätverket är att bekämpa både den nationella och internationella brottsligheten och att ytterligare stärka samhällets förtroende för Europas polisorganisationer och för Europol, säger Stefan Andersson, chef för Underrättelseenheten vid SU.

Behovet av nätverket är stort, eftersom det saknas ett internationellt forum dedikerat för internutredningsorganisationer samtidigt som det inte heller finns tillgång till säkra kommunikationskanaler för dessa organisationer att utbyta information mellan varandra.

Vid det beslutande mötet på Europol gav HENU samtidigt Sverige och SU det fortsatta ansvaret att driva igenom formaliserandet av det nya nätverket, vilket i praktiken innebär att sammankalla övriga länders motsvarigheter till SU till ett inledande möte på Europol. Som initiativtagare har SU ansvaret för att sätta ramar, agenda och sätta ramen för vilka internutredningsorganisationer som ska vara behöriga medlemmar i nätverket. En viktig initial fråga som kan komma att behandlas är hur kommunikationen ska ske mellan länderna och vilka behov som finns.

– Vi har redan mötts av ett stort intresse från Europas internutredningsorganisationer för att ingå i ett nytt internationellt forum för våra frågor, säger Stefan Andersson.

Inbjudan att delta i nätverket har nu gått ut till Europols samtliga medlemsländer som kan ansöka om medlemskap alternativt observatörstatus. Det första mötet planeras att äga rum under våren 2021.

Fakta om SU

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) ansvarar för att handlägga brottsanmälningar mot polisanställda och polisstudenter samt mot åklagare, domare, riksdagsledamöter, statsråd och medarbetare vid brottsutredande myndigheter. SU inrättades i samband med den nya polisorganisationen 2015 och är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten. SU rapporterar direkt till regeringen och ingen annan avdelning har åtkomst till SU:s kriminaldiarium. Alla anmälningar som kommer till SU lämnas över till åklagare vid särskilda åklagarkammaren (SÅK) som beslutar om förundersökning ska inledas eller inte.

SU består av ett kansli, en spanings- och ingripandeenhet, en underrättelseenhet, en ärendesamordningsenhet och tre utredningsenheter. Kansliet, ärendesamordningsenheten, underrättelseenheten och spanings- och ingripandeenheten är placerade i Stockholm. Utredningsenheterna är placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö.