Samverkansöverenskommelse tecknad med Hörby kommun

Ny samverkansöverenskommelse med Hörby kommun

Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito och lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije, under överinseende av Lars-Göran Ritmer, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Nu är polisen och kommunen i Hörby överens om hur och kring vilka frågor man ska samverka, i syfte att förebygga brott och skapa trygghet i kommunen.

Den 5 juni skrevs en ny samverkansöverenskommelse under mellan polisen och Hörby kommun. Syftet är brottsförebyggande och trygghetsskapande.

De nya dokumenten är utformade så att själva samverkansöverenskommelsen löper tills vidare, på obestämd tid, medan den tillhörande handlingsplanen beslutas för ett år i taget.

- Jag ser det som viktigt att vi genom upprättandet av en samverkansöverenskommelse som gäller över tid borgar för ett fortsatt gott samarbete mellan polisen och Hörby kommun, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

- I handlingsplanen för 2020 kommer vi fokusera särskilt på den upplevda tryggheten i centrum, trafikmiljön i kommunen samt drogproblematiken i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet.

De beslutade fokusområdena har sin utgångspunkt i den lokala lägesbilden, som polisen och kommunen tillsammans arbetat fram med ledning av olika tillgängliga fakta. I handlingsplanen finns också angivet att ett arbete ska starta upp för att ta fram nya gemensamma medborgarlöften för Hörby kommun.

Läs samverkansöverenskommelsen i sin helhet här!