Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen i region Syd

Även i april minskade antalet inkomna ärenden jämfört med samma månad förra året. Totalt minskade de inkomna ärendena med 3 procent.

Brottsutvecklingen i polisregion Syd följer den trend som också noterats på nationell nivå och som indikerar att coronapandemin just nu fortsätter att påverka brottsutvecklingen. Den generella utvecklingen är positiv, men det är dock ännu för tidigt att dra några klara och långtgående slutsatser kring pandemins påverkan på brottsligheten.

Bild av brottsstatistiken utifrån brottskategori.

De kategorier där de inkomna ärendena minskat mest är tillgreppsbrott, trafikbrott och våldsbrott. Troliga orsaker till att tillgreppsbrotten minskar är att fler är hemma samt att resandet över gränserna begränsats. I kategorierna våldsbrott och trafikbrott är en trolig orsak till minskningen att färre människor rör sig ute i samhället och i trafiken.  

I kategorierna skadegörelse och narkotikabrott ses dock en ökning. Polisens bedömning är att de insatser som genomförts i regionen inom den särskilda händelsen Rimfrost är en bidragande faktor till det ökade antalet narkotikabrott.  Gällande skadegörelsebrotten skedde under en tid ett stort antal bilrepningar i Malmö, vilket påverkat statistiken även för april månad.

Brott mot särskilt utsatta brottsoffer

Polisen i region Syd bevakar också utvecklingen inom kategorin brott mot särskilt utsatta brottsoffer, som innefattar brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna. Det är normalt att antalet inkomna ärende varierar månad för månad och inga tydliga trender i dessa brottskategorier kan urskiljas. När det gäller brott i parrelation går det inte att göra någon jämförelse med april föregående år på grund av de förändringar i brottskodningen som skett under 2019. Istället bör jämförelsen göras med de föregående månaderna i år. Inte heller här går det att se några tydliga trender i utvecklingen.

Då det inte går att förutspå hur coronapandemin kommer att påverka samhället på lång sikt följer polisen utvecklingen noga och fortsätter att rikta uppmärksamheten mot vissa utsatta gruppers situation.