Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen

  • Polis och folksamling på gatan
    Gengrebild på polis i folksamling
  • Coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen
1/2

Coronapandemin fortsätter att påverka brottsutvecklingen. Den nedgång som syntes i antal inkomna ärenden till polisen i mars fortsatte under april månad.

Brottskategori

2019

2020

Antal

Procent

Våldsbrott 10 405 9 533 -872 -8,4%
Övriga brott mot person 7 164 7 268 104 1,5%
Skadegörelsebrott 21 750 22 563 813 3,7%
Tillgreppsbrott (exkl butik) 28 909 23 662 -5 247 -18,2%
Totalt, brottsområde 1 68 228 63 026 -5 202 -7,6%
Narkotikabrott 5 531 6 255 724 13,1%
Trafikbrott 13 831 12 483 -1 348 -9,7%
Totalt, brottsområde 2 19 362 18 738 -624 -3,2%
Tillgrepp i butik 3 344 2 857 -487 -14,6%
Bedrägeribrott m.m. 11 642 11 463 -179 -1,5%
Ekonomiska brott 14 15 1 7,1%
Övriga BrB-brott 3 582 3 615 33 0,9%
Övriga specialstraff-
rättsliga brott
2 937 3 036 99 3,4%
Totalt, brottsområde 3 21 519 20 986 -533 -2,5%
         
Totalsumma 109109 102750 -6 359 -5,8%

Minskningen av antalet inkomna ärenden fortsätter och under april månad 2020 minskade antalet totalt med 9,8 procent. De inkomna ärendena har framför allt minskat i fyra brottskategorier - våldsbrott, tillgreppsbrott, trafikbrott och tillgrepp i butik. 

‒ Vi följer denna utveckling väldigt noga. Vi kan se att coronapandemin fortsätter att påverka brottsutveckligen just nu. Inom våldsbrott, tillgreppsbrott och trafikbrott sker det stora minskningar. Även tillgreppsbrott i butik minskar. Det är ju generellt en positiv utveckling men det är fortfarande för tidigt för att dra några slutsatser, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för polisens särskilda händelsen corona.

Samtidigt som antalet inkomna ärenden hos Polismyndigheten har minskat går det att se ökningar inom vissa specifika brottskategorier. Framförallt handlar det om brottskategorierna narkotikabrott som ökat med 13 procent under mars 2020 jämfört med mars 2019 samt kategorin skadegörelse där det skett en ökning på 3,7 procent.

‒ I mars månad kunde vi se en mindre ökning inom narkotikabrottsligheten, och den ökningen har fortsatt även i april, säger Per Engström

Brott i mot särskilt utsatta brottsoffer

Polismyndigheten har även extra bevakning på utvecklingen inom särskilt utsatta brottsoffer. Antalet inkomna ärenden för våldtäkter mot vuxna och brott mot barn har minskat varje månad hittills i år. Våldtäkter mot vuxna ligger minskningen på 9,6 procent jämfört med april 2019 och brott mot barn är inflödet i april betydligt lägre än april månad 2019. Där har antalet inkomna ärenden minskat med 3,4 procent.

‒Trots minskningar i antalet anmälda våldtäkter och brott mot barn är det svårt att dra några sammanfattande slutsatser. Statistiken visar inte om minskningen betyder att den faktiska brottsligheten minskat eller om mörkertalet ökat, säger Per Engström.

Brott i parrelation

Under årets fyra första månader har antalet inkomna ärenden avseende brott i parrelation legat något högre än under andra halvåret 2019. Statistiken visar en initial en ökning men under april månad minskar anmälningarna. Minskningen mellan mars och april ligger på 1,4 procent. Om ökningen under årets första månader beror på coronapandemin eller en ökad brottslighet går inte att avgöra. Det är normalt att antalet inkomna ärenden varierar månad för månad.

‒ I nuläget går det inte att förutspå hur coronapandemin kommer påverka samhället, därför fortsätter vi att rikta vår uppmärksamhet mot vissa utsatta gruppers situation.  säger Per Engström.

När det gäller brott i parrelation går det inte att göra någon jämförelse med mars föregående år på grund av de förändringar av brottskodningen som skett under 2019. Istället bör man jämföra utfallet för april med de föregående månaderna i år samt med det sista halvåret 2019.