Utökad samverkan mellan polisen och Kristianstads kommun

Fler poliser i centrum och mer samverkan myndigheter emellan för att alla i Kristianstad ska känna sig trygga. Det är några av de punkter som finns i de medborgarlöften som polisen och Kristianstads kommun gjort för 2020.

Det övergripande målet för både polisen och kommunen är att alla som bor, verkar och vistas i Kristianstads kommun ska känna sig tryggare.
– Vi har de senaste åren lyckats skapa en framgångsrik samverkan med polisen som spänner över flera nivåer. Nu samverkar vi kring brottsförebyggande verksamhet, underrättelser och myndighetsgemensamma insatser och vill fortsätta att växla upp arbetet för att öka tryggheten, säger kommunalrådet Peter Johansson.

Medborgarlöftet har tagits fram utifrån diskussioner och synpunkter som kommit fram i medborgardialoger, samverkansmöten och trygghetsundersökningar under förra året.
– Polisen ska fortsätta att flytta fram sina positioner för att stoppa brottsligheten, de kriminella ska ha det jobbigt i Kristianstad. Men det räcker inte att polisen griper brottslingar. För att långsiktigt minska brottsligheten och öka tryggheten måste hela samhället hjälpas åt och den goda samverkan vi har med Kristianstads kommun är mycket viktig, säger Anders Olofsson som är chef för lokalpolisområde Kristianstad.

Samarbetet mellan polisen och Kristianstad kommun beskrivs i en tvåårig samverkansöverenskommelse och konkretiseras i ett årligt lokala medborgarlöfte.

Under 2019 har Kristianstads kommun arbetat löpande med att göra utemiljön tryggare, bland annat genom förbättrad belysning, röjning av buskage, finansiering av bevakningskameror och med fältare som rör sig i miljöer där unga samlas om kvällarna.

Polisen har bland annat satt in två områdespoliser som med hög synlighet arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande i Kristianstads centrala delar.

Medborgarlöftet för 2020 har nu undertecknats av lokalpolisområdets chef Anders Olofsson och kommunalrådet Peter Johansson.

I medborgarlöftet slås bland annat fast att:

  • medborgardialoger och trygghetsundersökningar ska fortsätta genomföras.
  • information om grannsamverkan och stöldskyddsåtgärder ska erbjudas.
  • en gemensam lägesbild ska sammanställas genom veckovisa möten och dialog med andra forum och aktörer.
  • en gemensam problembild skapas i det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, där fokus under året ligger på ungdomar och narkotika.
  • ordningsvakter i centrum ska med kommunens stöd anlitas av Handelsstaden Kristianstad även i år.
  • möjligheterna att utöka kamerabevakningen på utsatta allmänna platser ska ses över.
  • polisens närvaro i centrala Kristianstad stärks och polisen jobbar flexibelt med både synlig närvaro och riktat agerande mot individer som skapar otrygghet.
  • lokalpolisområdet och kommunen ska tillsammans med andra myndigheter göra gemensamma brottsförebyggande insatser.