Medborgarlöfte med fokus på barn och ungdomar i Sandviken

Polisen och Sandvikens kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2020-2021 är en satsning på en tryggare vardag för barn och ungdomar i Sandviken.

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet samverkar polisen och kommunen för att effektivisera arbetet med barn och ungdomar i kommunen.

Just satsningen på barn och ungdomar i medborgarlöftet är något som har kommit fram i de medborgardialoger som har genomförts med invånarna och andra intressenter i olika forum i Sandviken. Löftet baseras också på polisens medarbetardialoger och den gemensamma lägesbilden.

Polisen och kommunen har tagit fasta på det som medborgarna upplever är viktigt för att skapa ett tryggare Sandviken. Idag undertecknade därför Lars Jansson, lokalpolisområdeschef för Gästrikland, och Peter Kärnström, kommunråd medborgarlöftet för 2020-2021 för Sandvikens kommun.

- Polisen ser det här som ytterligare en arena där vi kan arbeta brottsförebyggande i Sandviken. Medborgarlöftet är i linje med polismyndighetens strategi för narkotikabekämpning, där vi ska arbeta med narkotika på gatunivå, riktat mot ungdomar i samverkan med kommunen. För att trygga vardagen för våra unga krävs ett gott samarbete mellan polis och kommun och vi ser med tillförsikt på kommande löftesperiod, säger Lars Jansson, lokalpolisområdeschef i Gästrikland

Flera aktiviteter kopplat till medborgarlöftet kommer att genomföras under den här perioden. Fokus är att förstärka bekämpningen av illegal narkotika, utveckla det förebyggande arbetet rörande frågor om alkohol, narkotika, doping och tobak. Genomföra medborgardialoger med fokus på barn och ungdomar och effektivisera det förebyggande arbetet.

- Nära samverkan mellan polis och kommun gör att vi i ett tidigt skede kan genomföra gemensamma insatser för att ge stöd och förhindra att barn och ungdomar hamnar i missbruk eller kriminalitet, säger Johanna Westlin, kommunpolis i Sandviken.

Sandviken.se: Medborgarlöfte 2020-2021 skrevs under av Polisen och Sandvikens kommun