Ökad kompetens inom psykisk ohälsa och suicid

Antalet suicidfall har stigit i polisens ärenden de senaste åren. Polisanställda får nu ökad kompetens om hur man bör agera i en akut situation i bemötandet av en självmordsnära person. Det är en del i ett regeringsuppdrag om psykisk ohälsa.

Sedan 2017 pågår ett regeringsuppdrag med syfte att stärka polisanställdas kompetens att bemöta personer med psykisk ohälsa/och eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom ramen för uppdraget har olika utbildningsinsatser genomförts.

Under våren 2020 pågår en kurs för utbildare i akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP). Utbildarna får efter kursen kompetens att utbilda i risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet, samtalstekniker i bemötandet med en person som befinner sig i en akut självmordsituation och vilken hjälp som kan erbjudas den som är i psykisk nöd. Deras uppdrag är att genomföra fortbildning för olika målgrupper inom polisen.

AOSP genomförs i alla polisregioner

Fortbildningen i AOSP genomförs i myndighetens samtliga polisregioner under våren och hösten 2020. Det är främst ingripandepoliser som går denna fortbildning, men även personal på regionledningscentralerna, polisens kontaktcenter och arrestpersonal. Först ut att genomföra fortbildningen AOSP är Gotland.

– Gotland är ett av de län i landet som har flest självmord per invånare. Det finns ett stort behov och efterfrågan från personalen att lära sig mer om psykisk ohälsa. Kursen ger en metodik i hur polisen kan ta kontakt med personer i suicidärenden på ett bra och tryggt sätt. Mottagandet från de som gått fortbildningen har varit positivt och de har fått utgå från egna erfarenheter i diskussionerna, säger Roger Nyd, en av utbildarna som till vardags arbetar som förhandlare i polisområde Gotland.

Samverkan viktig

Nationellt och lokalt samverkar polisen med andra myndigheter och aktörer i arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention.

– Även om vi aktörer arbetar med olika delar, handlar det i dessa situationer om samma sak – att rädda liv. AOSP möjliggör att vi får samma bild och kunskapsplattform inom psykisk ohälsa och suicid. Det blir en avgörande del för samverkan och att vi blir bättre tillsammans, säger Conny Söderberg, kursansvarig AOSP och tidigare chef inom Räddningstjänsten i Stockholm.

Fakta:

  • Under 2019 registrerade polisen totalt cirka 52 000 händelserapporter som har bäring på psykisk ohälsa i något avseende, antingen handräckningar, psykiskt sjuka eller självmord
  • Det registrerades 9 026 händelserapporter angående psykisk ohälsa och 22 585 gällande självmordsförsök 
  • Den totala mängden handräckningar för Polismyndigheten var under året 20 427
  • Vad beträffar självmordsrelaterade ärenden, vilka oftast är de mest resurskrävande, så skickade polisen resurs till drygt 15 000 av dessa ärenden under 2019. Det betyder således att polisen ingriper cirka 40 gånger om dagen i suicidärenden
  • Regeringsuppdraget slutredovisas i juni 2020 till Regeringskansliet. Därefter kommer kompetensutvecklingen om psykisk ohälsa ingå i polisens ordinarie kompetensutveckling

Läs mer:

Regeringsuppdrag till Polismyndigheten att stärka kompetensen för att bemöta personer med psykisk ohälsa
Instruktörskursen i akut omhändertagande av suicidnära person (AOSP)