Samverkan för ett tryggare Eskilstuna

  • Medborgarlöfte Eskilstuna
    Medborgarlöfte Eskilstuna Bild: Polisen
  • Medborgarlöfte Eskilstuna
    Medborgarlöfte Eskilstuna Bild: Polisen
  • Medborgarlöfte Eskilstuna
    Medborgarlöfte Eskilstuna Bild: Polisen
1/3

Idag skrev Polisen och Eskilstuna kommun på en ny samverkansöverenskommelse för åren 2020-2023 samt medborgarlöfte för 2020.

I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Som stöd i arbetet finns nu ett nytt gemensamt framtaget samverkansavtal där gemensamt fokus och en gemensam målsättning finns för fortsatt arbete.

Trygghetskänslan är en upplevelse som betyder olika saker för olika människor utifrån vars och ens olika förutsättningar och upplevelse av sin egen säkerhet ur kriminologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Att stoppa brott och våld är en grundläggande förutsättning för att öka tryggheten.

 – Arbetet med trygghetsfrågor högt prioriterat och ytterst är människors rätt att känna trygghet en demokratifråga. I vår vision Eskilstuna 2030 beskrivs ett gott liv där trygghet är en självklarhet. Vårt samarbete med polisen är en förutsättning för att nå visionen för Eskilstuna, säger Jimmy Jansson (s), kommunstyrelsens ordförande.

Utifrån en gemensamt framtagen nulägesbild av kommun, polis, civilsamhälle och näringsliv togs inriktningen fram att fokus ska ligga mot narkotika, våld i offentlig miljö och otrygghet. Arbetet har en långsiktig strategi utifrån modellen ”orten bortom våldet” och särskilt fokus riktas mot unga och unga vuxna.

Former för styrning och kontinuerlig uppföljning av arbetet

Det lokalt brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansavtalet. Rådet består av politisk styrgrupp och lokalpolisområdeschef. Rådet rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Eskilstuna kommun samordnar trygghetsarbetet i en särskild organisation med en styrgrupp för det strategiska arbetet för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete. Till styrgruppen finns en ledningsgrupp som löpande arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Till dessa forum bjuds lokalpolisområdeschef och/eller kommunpolis in vid behov.

 – Genom samverkan med Eskilstuna kommun och andra aktörer ska vi verka för att infria vårt löfte till medborgarna i Eskilstuna att det ska vara en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Vid frågor kontakta

Polisen

Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna
tel 010-566 94 72

Eskilstuna kommun

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
tel 070-086 65 02

Mer information