Så påverkas resandet till Sverige från utanför EU till och med 15 maj 2020

Efter regeringens beslut om att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns arbetar Polismyndigheten nu med en inriktning för hur det påverkar arbetet med gränskontroller.

Den snabba spridningen av coronaviruset inom EU är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Medlemsstaterna har ställt sig bakom en uppmaning om att stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Regeringen beslutade 17 mars att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/EES med undantag för Storbritannien och Schweiz.

En ny förordning med stöd av Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, beslutades 17 mars för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen. Beslutet trädde i kraft från och med 19 mars och gällde till en början i 30 dagar, men har förlängts till den 15 maj.

Resor från ett annat EU-land som till exempel Danmark eller Finland, ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Norge, från Storbritannien eller från Schweiz påverkas inte. Dessa länder och deras medborgare kommer härefter att benämnas med samlingstermen EES*. Huvudregeln är att utlänningar som reser från ett land som inte ingår i EES* kommer att nekas inresa. I första hand kommer inresor till svenska flygplatser och hamnar beröras, då Sverige inte har någon yttre landgräns.

Svenska medborgare har alltid rätt att återvända till Sverige. Likaså har medborgare i andra EES*-länder en ovillkorlig rätt att återvända till det land de är medborgare i, inkl. om resan går via Sverige. EES*-medborgare har också rätt att resa till Sverige om de är bosatta här eller resa via Sverige om de är bosatta i annat EES*-land. Undantag från förbudet kan göras för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen och jobbar med att ta fram rutiner för detta. Exakt vilka avgränsningar som kommer att göras vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall.

Följande är undantagna från inreseförbudet:

 • svenska medborgare
 • familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare
 • medborgare i en annan EES-stat, Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar till en EES-medborgare eller medborgare i Storbritannien eller Schweiz, som ska återvända hem
 • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige eller EU, som ska återvända hem
 • personer som har giltig nationell visering för inresa i Sverige, som ska återvända hem.

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, t.ex.

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • personer som arbetar med transport av varor, t.ex. mat och mediciner
 • av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
 • personer med trängande familjeskäl
 • Utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion eller annan typ av livsmedelsförsörjning inom lantbruket har bedömts att i vissa fall kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan. Denna tolkning delas även av EU som nämner specifikt ”seasonal workers in agriculture” som ett exempel på personer som kan anses utföra nödvändiga funktioner. Polismyndigheten anser dock inte att undantaget gäller för utlänningar som ska jobba med till exempel skogsbruk eller trädgårdsarbete med blommor, träd, buskar, gräs eller liknande som inte bär frukt, grönsaker eller bär. Polismyndigheten bedömer att någon form av livsmedelsproduktion eller -insamling måste ingå för att arbetet räknas som samhällsviktigt och därmed undantas från inreseförbudet, till exempel bärplockning, mjölkproduktion, potatisodling, spannmålsskörd eller annat arbete som direkt hanterar något som är ät- eller drickbart.

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid gränskontrollen.

Rätten till asyl påverkas inte av beslutet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer han eller hon få göra det.

Samma lagstiftning som tidigare kommer i grunden gälla för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex. Något som innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort. Samt att det är upp till resenären att styrka sin rätt till inresa båda utifrån medborgarskap eller gällande undantag.

För frågor kring regelverket och lagstiftningen hänvisar vi till Förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige, regeringens pressmeddelande, eller regeringens sida med frågor och svar, samt Schengens gränskodex.  

* inkl. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, samt Storbritannien och Schweiz som inte ingår i EES men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Vad innebär inreseförbudet?

Beslutet innebär att regeringen, i enlighet med en överenskommelse på EU-nivå, tillfälligt stoppar icke-nödvändiga resor till Sverige från från EES* fram till 15 maj. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset.

Det är tillåtet att resa in till Sverige från följande länder som ingår i EU/EES: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, samt Storbritannien och Schweiz som inte ingår i EES men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Det finns även undantag för till exempel EES-medborgare samt medborgare från Schweiz, och deras familjemedlemmar om syftet med inresan är att återvända till sitt hem. Medborgare i Storbritannien räknas enligt utträdesavtalet fortfarande som EES-medborgare under 2020.

Även andra länders medborgare som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, kan fortfarande få resa hit. Det här är en exceptionell åtgärd och inreseförbudet är tillfälligt.

Vilka omfattas av inreseförbudet?

Svar: Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES*.

Inreseförbudet gäller inte svenska medborgare. Det finns även flera viktiga undantag till förbudet.

Jag är svensk men befinner mig utomlands. Kommer jag få resa hem?

Ja, svenska medborgare får alltid resa in i Sverige.

Vilka personer är undantagna från inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller inte för utlänningar vars syfte med resan är att återvända till sitt hem om hon eller han

 • är EES*-medborgare eller är familjemedlem till en sådan medborgare
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat
 • är medborgare i Storbritannien
 • har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES*-stat
 • har nationell visering i Sverige.

EES*-medborgare har alltid rätt att återvända till den stat de är medborgare i. En förutsättning för att man i övriga fall ska anses återvända till sitt hem, är att det finns ett etablerat hem i Sverige eller annan EES*-stat och att man tidigare har vistats i detta. Någon minimitid av vistelsetiden i landet är inget krav för att det ska betraktas som hem.

Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • gränsarbetare
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn, vilket även omfattar av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
 • diplomater och vissa avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och anställda
 • främmande staters kurirer
 • personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare
 • passagerare i transit. Polismyndigheten bedömer att begreppet i detta sammanhang avser passagerare som byter flyg utan pass- eller tullkontroll
 • personer med trängande familjeskäl
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl. Förordningen påverkar inte rätten till asyl.
 • Utlänningar som gör gällande att de är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl ska hanteras enligt gällande regelverk.
 • Utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion inom lantbruket har bedömts att i vissa fall kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan. Polismyndigheten anser dock inte att undantaget gäller för utlänningar som ska jobba med till exempel skogsbruk eller trädgårdsarbete. Denna tolkning delas även av EU som nämner specifikt ”seasonal workers in agriculture” som ett exempel på personer som kan anses utföra nödvändiga funktioner.

Bedömningen av om en utlänning omfattas av något av undantagen görs alltid vid gränskontrollen.

Vad räknas som trängande familjeskäl?

Polismyndigheten bedömer att det ska röra sig om en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör att utlänningens närvaro i Sverige är absolut nödvändig. Det kan t.ex. röra sig om närvaro vid förlossning, begravning och palliativ vård. Det är den enskildes ansvar att styrka att han eller hon omfattas av undantaget, och bedömningen görs alltid vid gränskontrollen.

Polismyndigheten bedömer också att det kan röra sig om medföljare till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare.

Vad gäller för läkare och vårdpersonal som bor i ett annat land men arbetar på vårdinrättning i Sverige? Behöver de någon form av dokumentation, dispens etc. för att kunna passera gränsen fram och tillbaka mellan hemmet och arbetsplatsen?

Det nya inreseförbudet gäller endast resor till Sverige från annan stat än en EES*-stat. Vårdpersonal som är bosatt i ett annat EES*-land och endast reser mellan hemmet i en annan EES*-stat och arbetet i Sverige, omfattas inte av inreseförbudet.

För läkare och vårdpersonal från ett land som inte ingår i EES*-området, kommer undantagsprövningen alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I normalfallet krävs någon form av skriftlig dokumentation, t.ex. kontroll i sådana register som Polismyndigheten har tillgång till, anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, utdrag från folkbokföringsregistret samt andra former av bevis och intyg.

Kommer personer som bor utomlands kunna hälsa på anhöriga i Sverige?

Svar: Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES*-området kommer att nekas inresa. Undantag kan dock göras för bland annat trängande familjeskäl men detta bedöms individuellt vid gränskontrollen.

Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av det här beslutet eftersom en svensk medborgare inte kan nekas inresa i Sverige.

Jag är svensk medborgare, min fästmö från ett icke-EES*-land har en giltig Schengenvisering och vi planerar bröllop i april. Får hon resa in i Sverige?

En tredjelandsmedborgare, alltså en person som inte är medborgare i EES*, som reser från ett land utanför EES* till Sverige omfattas av inreseförbudet i den nya tillfälliga förordningen. För att få resa in i landet måste hon omfattas av något av undantagen i förordningen. En giltig Schengenvisering utgör i sig inget undantag. Undantaget om trängande familjeskäl uppfattar polisen som en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör hennes närvaro i Sverige absolut nödvändig. Det kan t.ex. röra sig om närvaro vid förlossning, begravning och palliativ vård. Att gifta sig är troligtvis inte att anse som ett trängande familjeskäl. Bedömningen av huruvida hon omfattas av något av undantagen görs vid gränskontrollen.

Kommer svenska medborgare få åka hem via ett transitland som i dagsläget är stängt för icke-medborgare?

Den frågan måste ställas till transitlandets myndigheter, alternativt UD.

Finns det krav på dokumentation m.m. vid inresa?

Samma regler som tidigare gäller fortfarande vid inresa, t.ex. när det gäller kravet på giltig resehandling, visering etc. Polismyndigheten bedömer att det åligger utlänningen att själv åberopa och styrka de omständigheter som kan utgöra grund för att utlänningen ska omfattas av något av undantagen. Görs inte detta kommer den individuella prövningen att begränsas till att konstatera att utlänningen ska nekas inresa och avvisas enligt huvudregeln.

Undantagsprövningen ska alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I normalfallet krävs någon form av skriftlig dokumentation, t.ex. kontroll i sådana register som Polismyndigheten har tillgång till, anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, utdrag från folkbokföringsregistret samt andra former av bevis och intyg.

Jag är svensk men gift med en utländsk medborgare och vi bor utomlands. Är möjligt för oss båda att resa till Sverige?

Din make/maka måste antingen ha ett uppehållstillstånd i Sverige eller ett annat EES*-land, och syftet med resan är att återvända hem, alternativt att han eller hon omfattas av undantaget som gäller för trängande familjeskäl. Med trängande familjeskäl avses en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör närvaron i Sverige absolut nödvändig. Det kan till exempel röra sig om närvaro vid förlossning, begravning och palliativ vård.

Om det inte rör sig om en akut situation, kommer din make/maka med största sannolikhet att nekas inresa om ni båda bor utomlands.

Det finns ett undantag gällande EES*-medborgare och deras familjemedlemmar, men detta omfattar inte svenska medborgare och deras makar om det inte handlar om familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare.

Ska en visering återkallas i samband med att personen nekas inresa?

Det finns formellt stöd för att återkalla viseringarna med stöd av viseringskodexen. Polisen är dock av åsikten att återkallelse på grund av inreseförbudet kan få orimliga konsekvenser, framför allt för de som beviljats längre viseringar med flera inresor. Vad gäller de personer som beviljats kortare viseringar med en inresa och vars resor blir inställda till följd av inreseförbudet, har kommissionen kommit med en instruktion som säger att de ska kunna ansöka om en ny visering enligt ett förenklat förfarande när inreseförbudet hävts. Mot bakgrund av detta anser polisen att viseringarna inte bör återkallas.

Påverkar inreseförbudet resandet inom EU?

Den nya förordningen omfattar endast resor till Sverige från en stat som inte är en EES*-stat. Resor som görs mellan två EES*-länder omfattas alltså inte av det nya inreseförbudet. Inreseförbudet påverkar alltså inte resor från ett annat EU-land till Sverige. När det gäller resor från Sverige till ett annat EU-land måste den frågan ställas till det aktuella landets myndigheter.

Kommer tredjelandsmedborgare kunna resa in i Sverige från ett annat EES*-land, t.ex. Danmark eller Norge, om de ska mellanlanda på eller flyga hem från en svensk flygplats? Vad gäller om de kommer från ett land som inte är med i EES*?

Inresa från ett EES*-land omfattas inte av inreseförbudet, så tredjelandsmedborgare som redan befinner sig inom EES* får resa hem via Sverige båda som transitpassagerare som mellanlandar, och på annat sätt. Om tredjelandsmedborgare flyger in från ett land som inte ingår i EES*, får de endast stanna på det internationella transitområdet på flygplatsen förutsatt att transiteringen görs utan att passera någon passkontroll.

Vad gäller för en tredjelandsmedborgare med 90 dagars visum som behöver förlänga detta eftersom det inte går flyg hem, och därmed riskerar att den tillåtna vistelesetiden överskrids?

En person som inte kan resa hem som planerat måste legalisera sin vistelse, oavsett om det är en person med Schengenvisering eller en viseringsfri person. För att legalisera sin vistelse måste de vända sig till Migrationsverket. Polisen handlägger inte viseringar eller uppehållstillstånd.

Vilka inreseregler gäller om man vid utresa från Sverige passerar gränsen till ett land som inte ingår i EES*?

Vid resa ut från Sverige till ett land som inte ingår i EES*-området, gäller alltid inresereglerna för det land man reser in i. Vill man veta vad som gäller för inresa i ett annat land ska man vända sig till det landets myndigheter. Observera att den kontroll som flygbolagen gör innan inresa inte är någon gränskontroll. Gränskontrollen görs (oftast) vid ankomst, om det inte handlar om t.ex. pre-clearance där gränskontrollen görs på avreseflygplatsen.

Kommer verkställigheter till andra länder att fortsätta trots stängda gränser?

Om polisen kommer verkställa eller inte, beror på vilket land det gäller. Om det aktuella landet accepterar återvändaren och det går flyg, fortsätter polisens verksamhet. Handläggning av ärenden fortsätter då det fortfarande överförs ärenden från Migrationsverket samt från domstol. Varken lagstödet för att beviljas uppehållstillstånd eller Polismyndighetens uppdrag, har ändrats. I praktiken kommer det sannolikt inte gå att verkställa avvisnings- eller utvisningsärenden i någon större utsträckning på grund av brist på flyg och införda inreseförbud i stora delar av världen.

Nyhet för verkställigheter till Afghanistan.

Vad gäller för chaufförer i yrkestrafik som vill åka in i Sverige från ett annat EU-land eller från tredjeland?

Yrkeschaufförer som reser in i Sverige över en inre gräns, dett vill säga från ett annat EES*-land omfattas inte av inreseförbudet och kommer tillåtas.

Yrkeschaufförer som reser in från ett tredjeland till Sverige omfattas av inreseförbudet, men det kan vara aktuellt med det undantag som gäller för personer som transporterar gods.

*EES

EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, samt Storbritannien och Schweiz som inte ingår i EES men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida.