Falu kommun och polisen gör ny överenskommelse

Fotografi på Mattias Skarp, lokalpolisområdeschef för Falun och kommunalrådet Joakim Storck (c).

Mattias Skarp, lokalpolisområdeschef för Falun och kommunalrådet Joakim Storck (c). Bild: Falu kommun

Det är viktigt att samverkan mellan polis och kommun fungerar på ett bra sätt. Nu finns en ny samverkansöverenskommelse mellan Falu kommun och Polisen i Falun påskriven av båda parter.

– Förebyggande arbete sker hela tiden på olika nivåer och av olika aktörer var för sig och i samverkan i Falun. En samverkansöverenskommelse bidrar till att vi kan sätta extra fokus på några områden, säger Ulrika Gustafsson Lindberg, kommunens brottsförebyggande samordnare.

Den nya överenskommelsen gäller från den 10 mars i år och är löpande. På tisdagen skrevs den under av kommunalrådet Joakim Storck (C) och lokalpolisområdeschef Mattias Skarp.

– Vi ser detta som en fortsatt utveckling av ett gott samarbete med kommunen. Överenskommelsen sätter riktningen för den samverkan som vi har och vi ska nu arbeta med en rad aktiviteter, säger Mattias Skarp, chef för lokalpolisområde Falun.

Falun har en förhållandevis låg brottslighet och upplevs av de flesta som en trygg kommun att leva i. Polisen Dalarna och Falu kommun har sedan många år tillbaka ett gott samarbete.

Utveckla samarbetet

Det goda samarbetet ska under 2020-2021 utvecklas genom fortsatta insatser inom olika områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Överenskommelsen syftar till att tillsammans främja det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Arbetet ska följas upp årligen och utvecklas i det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ-Falun) med utgångspunkt i den gemensamma lokala lägesbilden.

Prioriterade områden 2021-2022

Knutpunkten/stadskärnan: Insatser ska genomföras för att öka tryggheten och minska brottsligheten på platserna. Fler upplever en otrygghet vid Knutpunkten och i närliggande område av stadskärnan.

Våld och jämställdhet: Socialförvaltningen i Falun har under flera år sett en ökning av antalet orosanmälningar gällande barn och unga som utsätts för och/eller upplever våld i sina familjer. Förebyggande arbete för att minska olika former av våld behövs därför och bör i stor utsträckning ske i verksamheter där barn och unga befinner sig. Övergripande och kunskapshöjande insatser behöver genomföras samt riktade insatser till olika målgrupper.

Missbruk hos unga och unga vuxna: Andelen unga i grundskola och gymnasium som testat alkohol har minskat i Sverige under lång tid. När det gäller narkotika ser inte utvecklingen ut på samma positiva sätt. Falu kommun, Polisen och övriga aktörer i BRÅ-Falun samt även andra aktörer behöver fortsätta att stärka arbetet med att förebygga att unga testar narkotika och även arbetet med att i ett så tidigt skede som möjligt fånga upp unga som är i riskzonen för eller på väg in i ett missbruk.

Boende som störs av hög musik/ljud på natten från fordon (bilar/A -traktorer) i Bjursås, centrala Falun samt Svärdsjö: Rapporter från särskilt utsatta platser i Falu kommun har under året inkommit. En fördjupad kartläggning samt insatser på lokal nivå behöver tas fram. Polisen och Falu kommun kommer även att ta fram ett medborgarlöfte kopplat till boende som störs av hög musik från fordon. Detta är baserat på de medborgardialoger som polisen och kommunen har gjort.

Inbrott/stöld i bostad: Att ha inbrott i sin bostad kan skapa otrygghet hos den som utsätts och även andra kan beröras. Kartläggning och insatser sker bland annat genom trygghetsvandringar med åtföljande insatser. Arbetet med grannsamverkan kommer att struktureras upp ytterligare under perioden.