Miljonbelopp återkrävda i arbetet mot organiserad brottslighet

perngar i en väska

Pengar i en väska. Bild: Polisen

177 miljoner i höjning av skatter och 23 miljoner i återkrav till Försäkringskassan, pengar som förvärvats genom kriminalitet - det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar för 2019.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet (se faktaruta). Det visar de den rapport som överlämnades till regeringen idag.

De kvantitativa utfallen av arbetet i satsningen var i flera avseenden på en hög nivå under året, främst avseende beloppen för höjning av skatt och återkrav från välfärdsmyndigheterna, som är de högsta under redovisningsperioden.

– Samverkan mellan flera myndigheter är avgörande i vårt arbete med att bekämpa organiserad brottslighet och det är viktigt att vi tillsammans prioriterar detta mer. Brottsligheten är avancerad och kräver många olika kompetenser för att vi ska lyckas, säger rikspolischef Anders Thornberg, ordförande i Samverkansrådet.

Antalet fällande domar för brott inom ramen för satsningen 2019 var lägre än 2018, vilket var förväntat. Satsningen har dock inneburit stora narkotikabeslag under 2019, vilket tyder på ett högre utfall gällande lagföring under detta år, 2020. Även många vapen har tagits i beslag.

Totalt pågick 262 nationella och regionala insatser och underrättelseärenden under året, vilket kan jämföras med 228 under 2018. En prioriterad fråga under 2019 har varit att myndigheterna gemensamt ska öka förmågan att bryta utvecklingen med sprängningar och skjutvapenvåld.  Flera insatser har riktats mot omfattande och strukturerade kriminella nätverk, både nationellt och internationellt. Internationell samverkan är viktigt för att nå framgång i de här ärendena.  Spanien var det land som svenska myndigheter samverkade mest med i satsningen under 2019. Även Danmark, Nederländerna och Tyskland var vanliga länder för samverkan.

Hela rapporten 

FAKTA

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.