Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Polisen planerar för rättsprövning och opinionsyttringar i Lysekil

Polisen kommer att ha en ökad närvaro i Lysekil under vecka 11. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt genomför då huvudförhandling angående Preem:s ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet på orten.

Med anledning av att allmänna sammankomster planeras i Lysekil i samband med huvudförhandlingen, hanterar polisen detta som en särskild händelse. Fler poliser än vanligt kommer därför att finns ute på gator och torg för att se till att både den planerade huvudförhandlingen och allmänna sammankomster kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utan allvarliga störningar.

– Vårt uppdrag är att säkra den rättsliga processen, men också rätten att uttrycka opinion, säger kommenderingschef Rickard Fremark.

Det är framför allt de centrala delarna av Lysekil som kan komma att påverkas under veckan, och eventuellt vissa begränsningar för trafiken vid vissa tidpunkter.

Sök tillstånd för allmän sammankomst