Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

Redan meddelade ansökningar

För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.
I frågor och svar nedan kan du läsa vilka som räknas som deltagare vid olika sammankomster och tillställningar.

Polisens möjligheter att agera

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän sammankomst

Med allmän sammankomst avses:
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
• sammankomster som hålls för religionsutövning
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• danstillställningar
• tivolinöjen och festtåg
• marknader och mässor
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Sök tillstånd för allmän sammankomst

Sök tillstånd för offentlig tillställning

Frågor och svar – allmänna sammankomster

Vad innebär det att Polismyndigheten kommer bli mer restriktiv i sin bedömning kring tillståndsgivning? Juni 2020

Vid dialogen med arrangören kommer polisen att avkräva en tydlig redogörelse för hur arrangören ska kunna upprätt­hålla 50-begränsningen. Om arrangören inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen om 50 deltagare bör tillstånd till allmän sammankomst avslås. I den samlade bedömningen väger Polismyndigheten även in t.ex. information om hur pass känt det är hos allmänheten att den allmänna sammankomsten ska äga rum.

Varför har Polismyndigheten blivit mer restriktiv i sin bedömning kring tillståndsgivning?

Bakgrunden till den mer restriktiva tillämpningen är den gångna veckans händelser där det har visat sig vara mycket svårt för den som är arrangör av allmänna sammankomster att upprätthålla kravet på max 50 deltagare. Det har i flera fall lett till stora folksamlingar och en uppenbar risk för smittspridning.

Är det inte en grundlagsskyddad rättighet att demonstrera?

Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet. Av regeringsformen följer emellertid att mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas bland annat för att motverka farsot. Det finns därför en möjlighet enligt ordningslagen att avslå tillstånd för en allmän sammankomst bland annat för att motverka epidemi. Den rådande pandemin faller in under dessa bestämmelser. Därutöver har regeringen beslutat att allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare inte får förekomma i Sverige.

Innebär det att alla kommande demonstrationer kommer nekas?

Alla beslut om demonstrationstillstånd kommer även i fortsättningen ske med beaktande av omständigheterna i det konkreta fallet.

Vilken typ av demonstrationer handlar det om?

När Polismyndigheten bedömer om en demonstration ska tillåtas har det i sig inte någon betydelse vad demonstrationen ska handla om. Däremot kan det faktum att demonstrationen rör en företeelse som tidigare har visat sig dra till sig ett större antal personer få betydelse i den helhetsbedömning som görs. I bedömningen väger Polismyndigheten rätten att demonstrera mot vikten av att begränsningen om max 50 deltagare kan upprätthållas.

Frågor och svar om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar - mars 2020

Vad innebär regeringsbeslutet för Polismyndigheten?

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Vad är exempel på en allmän sammankomst?

För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.  Exempel är:  demonstrationer, sammankomster för religionsutövning och konserter.

Vad händer med redan meddelade tillstånd?

Regeringens beslut om maximalt antal deltagare vid en sammankomst eller tillställning ersätter tidigare meddelade villkor för tillståndet om antal deltagare. För den anordnande betyder detta att maximalt 50 personer får delta – oavsett vad som tidigare angivits i tillståndet.

Vad händer om en anordnare bryter mot tillståndet/regeringsbeslutet?

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med ordningslagen.

Finns det en definition på ”folksamling” i fråga om täthet mellan personer?

Nej, det finns inte någon sådan definition. Vad som definierar en folksamling är till exempel att deltagarna ska vara så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör vad, den enskilde ska försvinna i massans anonymitet, det ska inte vara en sluten grupp och till antal är en folksamling cirka 10 personer eller fler. Förordningen som nu beslutats avser dock allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare.

På teater- eller operaföreställningar: är det publiken som räknas in i de 50 eller alla?

Det är publiken som räknas, inte teaterensemblen.

Köpcentra omfattas inte, men hur ser man på en större folksamling kring exempelvis någon talare inne på en galleria?

En talare med åhörare i en galleria kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst. Om så är fallet får antalet inte överstiga 50 personer i enlighet med den nya förordningen.

Vad gäller för idrottsevenemang i det fria, som cykel och orienteringstävlingar?

Om ett idrottsevenemang är att anse som en offentlig tillställning omfattas de av bestämmelserna i den nya förordningen och deltagarna får inte överstiga 50 personer.

Vad gäller för restauranger som har tillstånd för danstillställning?

Om en restaurang har tillstånd för danstillställning gäller begränsningen om 50 personer endast de besökare som befinner sig på dansgolvet. Det går med andra ord att ha fler besökare i restaurangen utöver de som befinner sig på dansgolvet. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller för restaurangen som bland annat innebär att det inte får innebära trängsel eller köer i eller i anslutning till lokalen och att besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

Vad ingår i definitionen deltagare?

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen.

När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.