Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

Redan meddelade ansökningar

För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.
I frågor och svar nedan kan du läsa vilka som räknas som deltagare vid olika sammankomster och tillställningar.

Polisens möjligheter att agera

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän sammankomst

Med allmän sammankomst avses:
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
• sammankomster som hålls för religionsutövning
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• danstillställningar
• tivolinöjen och festtåg
• marknader och mässor
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Sök tillstånd för allmän sammankomst

Sök tillstånd för offentlig tillställning

Frågor och svar

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Undantag från begränsningen på max 50 deltagare gäller när en allmän sammankomst eller offentlig tillställning hålls på ett serveringsställe.

Vad ingår i definitionen deltagare?

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen.

När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna.

Vilka räknas som deltagare vid danstillställningar?

Det är inte bara de personer som befinner sig på dansgolvet som räknas som deltagare. Alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare.

Funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören räknas inte som deltagare. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anse som deltagare. Personer som befinner sig i köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

På teater- eller operaföreställningar: är det publiken som räknas in i de 50 eller alla?

Det är publiken som räknas, inte teaterensemblen.

Vad gäller för idrottsevenemang utomhus, som cykel- och orienteringstävlingar?

Om ett idrottsevenemang är att anse som en offentlig tillställning omfattas de av bestämmelserna i den nya förordningen och deltagarna får inte överstiga 50 personer.

När övergår en försäljning till att bli en marknad/loppmarknad?

Antalet försäljare eller uppställda bord är inte ensamt avgörande för om en försäljning är att betrakta som en marknad av något slag. Polismyndigheten tittar även på om försäljningen har marknadsförts och i vilken omfattning, om försäljningen tänkt att locka många köpare, platsen för försäljningen och om försäljningen är samordnad med exempelvis gemensamt datum och gemensamma öppettider. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet.

Vid en marknad räknas både säljare, köpare och de som endast kommer för att titta som deltagare. Anordnaren av marknaden räknas inte som deltagare.

Köpcentra omfattas inte, men hur ser man på en större folksamling kring exempelvis någon talare inne på en galleria?

En talare med åhörare i en galleria kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst. Om så är fallet får antalet inte överstiga 50 personer i enlighet med den nya förordningen.

Finns det en definition på ”folksamling” i fråga om täthet mellan personer?

Nej, det finns inte någon sådan definition. Vad som definierar en folksamling är till exempel att deltagarna ska vara så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör vad, den enskilde ska försvinna i massans anonymitet, det ska inte vara en sluten grupp och till antal är en folksamling cirka 10 personer eller fler. Förordningen som nu beslutats avser dock allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare.

Varför har Polismyndigheten blivit mer restriktiv i sin bedömning kring tillståndsgivning?

Det har i vissa fall visat sig vara mycket svårt för den som är arrangör av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att upprätthålla kravet på max 50 deltagare. Det har lett till stora folksamlingar. Vid dialog med arrangören vill polisen därför ha en redogörelse för hur arrangören ska kunna upprätt­hålla 50-begränsningen. Om arrangören inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen om 50 deltagare bör tillstånd avslås. I den samlade bedömningen väger Polismyndigheten även in t.ex. information om hur pass känt det är hos allmänheten att evenemanget ska äga rum. Evenemangets innehåll saknar betydelse för tillståndsprövningen.

Är det inte en grundlagsskyddad rättighet att demonstrera?

Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet. Av regeringsformen följer emellertid att mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas bland annat för att motverka farsot. Det finns därför en möjlighet enligt ordningslagen att avslå tillstånd för en allmän sammankomst bland annat för att motverka epidemi. Den rådande pandemin faller in under dessa bestämmelser. Därutöver har regeringen beslutat att allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare inte får förekomma i Sverige.

Särskilt om restauranger på arenor/idrottsanläggningar/andra anläggningar

Utgångspunkten är att alla utrymmen där den offentliga tillställningen äger rum, inklusive restauranger, är en del av den offentliga tillställningen och omfattas av begränsningen på max 50 deltagare.

Restauranger räknas inte som en del av den offentliga tillställningen om:

  • Man kan ta sig till restaurangen utan att beblanda sig med övrig publik på tillställningen.
  • Man kan inte röra sig fritt ut till övriga anläggningen.
  • Man betalar ingen inträdes-/biljettavgift för att komma till restaurangen i samband med tillställningen. Även årskort räknas som en sådan avgift. Inte heller bör restaurangens gäster tilldelas sina platser genom utdelning av eller köp av biljetter för tillställningen.
  • Restaurangen uppfyller kraven på att vara ett serveringsställe.

Personer som är gäster på sådana restauranger som uppfyller kriterierna ovan räknas alltså inte som deltagare på den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.

Vad är ett serveringsställe?

Ett serveringsställe är en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Definitionen finns i 2 § lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Exempel på serveringsställen är restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Vad är inte ett serveringsställe?

Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället räknas inte som serveringsställen. Exempel på sådana är kiosker, foodtrucks och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Personalrestauranger och skolmatsalar omfattas inte heller.

När hålls ett evenemang på ett serveringsställe?

Undantaget från begränsningen på max 50 deltagare gäller när en allmän sammankomst eller offentlig tillställning hålls på ett serveringsställe. Detta kan exempelvis vara en krogshow eller en konsert som hålls på en restaurang.

Undantaget gäller inte om serveringsstället ligger i anslutning till en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Exempel på detta kan vara när det finns möjlighet att köpa förtäring utanför en biografsalong eller teatersalong. Då hålls inte sammankomsten eller tillställningen på ett serveringsställe.

Vad händer om en anordnare bryter mot tillståndet/regeringsbeslutet?

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med ordningslagen.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.