Införandet av Sluta skjut har fungerat väl

Det konstaterar Malmö universitet i en utvärdering av det våldsförebyggande projektet Sluta skjut.

Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer i Malmö. Satsningen är ett samarbete mellan Malmöpolisen, Malmö stad och Kriminalvården. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som hämtats hem till Sverige och anpassats efter svenska förhållanden.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att utvärdera pilotprojektet Sluta skjut i Malmö och för detta har de anlitat Malmö universitet. Första delen, där forskarna tittat på införandet av metoden och om det har gått att överföra strategin till svenska förhållanden, är nu klar.

Flera framgångsfaktorer

Utvärderingen visar att Sluta skjut har lyckats väl med att kartlägga de våldsdrivande grupperna i Malmö. Ett svårt arbete konstaterar forskarna, eftersom lojaliteter ständigt skiftar i de kriminella miljöerna.

– Inom Sluta skjuts arbetsgrupp har man kontinuerligt diskuterat de grova våldshandlingarna i Malmö och vilka som har varit involverade, konstaterar Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi på Malmö universitet. Man har hela tiden uppdaterat vilka som är mest våldsdrivande och vilka som ska vara föremål för Sluta skjuts ökade fokus.

En annan viktig anledning till att implementeringen varit framgångsrik är att de inblandade aktörerna hela tiden varit måna om att följa den amerikanska modellen, bland annat genom att implementera samtliga delar av strategin, inte bara vissa utvalda delar.

Forskarna konstaterar också att Sluta skjut hela tiden varit tydliga i sitt budskap om att det grova våldet måste upphöra och vilka konsekvenserna blir för gruppen om någon utför våld. Budskapet är viktigt, eftersom det är tänkt att skapa ett grupptryck inifrån – så att gruppmedlemmarna väljer att lägga ner vapnet eftersom det annars medför stora konsekvenser för hela gruppen.

– Man har under projektets gång utbildat medarbetare från polisen och socialtjänsten i att genomföra de här samtalen, säger Caroline Mellgren. Det här är en ny metod för framför allt polisen, där man sätter sig ner med de kriminella och säger ”vi bryr oss om dig, vi vill att du ska sluta skjuta och vi vill inte att du ska bli dödad.”

Bekräftar att strategin fungerar

Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö är glad över de slutsatser som dras i utvärderingen.
– Jag är oerhört glad och stolt att vi lyckats så bra med Sluta skjut, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö. Att förhålla sig till internationell forskning är ett viktigt incitament för svensk polis för att kunna bli än mer effektiva i arbetet mot det dödliga våldet.

Även Anna von Reis, avdelningschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad ser positivt på det som utvärderingen visar.

– Utvärderingen bekräftar att Malmö stad, Malmöpolisen och Kriminalvården tillsammans har lyckats införa och översätta en amerikansk strategi. Vi har på ett bra sätt kunnat organisera arbetet och operativt genomföra strategin.

I januari presenterar Brå och Malmö universitet den andra delen av forskningen – effektutvärderingen. Då redovisas vilken faktisk inverkan Sluta skjut har haft när det gäller att stävja det grova våldet i Malmö.

Processutvärdering Brå, Brottsförebyggande rådets webbplats
Sluta skjut, Malmö stads webbplats

Fakta

Sluta skjut och GVI bygger på så kallad fokuserad avskräckning. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att de som begår våldshandlingar kommer bli föremål för sanktioner. Men budskapet är också att samhället vill väl och att det finns hjälp och stöd för de som vill lämna kriminaliteten. Det finns vetenskapligt stöd för att fokuserad avskräckning fungerar för att reducera det grövsta våldet i samhället.