Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Björnjaktsinsats i Jämtland 2020

Bild på en brunbjörn

Polisen och Länsstyrelsen har gemensamt genomfört en tillsynsinsats under licensjakten på björn 2020.

Sammanfattningsvis har det handlat om tre spår:

  • Öppna stickprovskontroller, där polis och länsstyrelsens personal sökt upp olika jaktlag för kontroll av vapenlicenser, jakträtt, vapen och nykterhet.
  • Uppföljning av de björnar som har skjutits eller påskjutits. I första hand har det skett genom den obligatoriska besiktningen som länsstyrelsens personal genomfört av björnkroppen, men också genom stickprovskontroller av skottplatsen då också jaktledare, hundförare och de skyttar som skjutit björnarna redogjort för hur jakten gått till. Det sista gäller särskilt de tillfällen då björn påskjutits men inte återfunnits.
  • Utredningsarbete kring de brottsmisstankar som uppstått under den tid som licensjakten pågått.

- Insatsen har liksom förra året visat att de jaktlag som kontrollerats hade bra ordning på nykterhet och vapenhantering liksom de regler och föreskrifter som omgärdar licensjakten, säger Jonas Annerud, polisinsatschef.

Även besiktningar av björnkroppar visar att majoriteten av de skjutna björnarna jagats på ett riktigt sätt. Känslan är att förekomsten av illegalt åtelmaterial i björnarnas magar minskat gentemot tidigare år, vilket kan tyda på att användningen av illegala åtlar har sjunkit. Denna bild förstärks också av att det tagit längre tid än tidigare att fälla tilldelade björnar. Två björnar som påskjutits, men inte återfunnits, har friskförklarats. Bedömningen är att de inte har träffats.

Brottsmisstankar

Vad gäller brottsmisstankar så har tre ärenden om överskjutning undersökts utan att det renderade i någon polisanmälan. Samtliga fall rör tillfällen då jaktlagen inte var medvetna om att jakten i området hunnit avlysas. Alla jaktledare hade dock följt gällande regler kring att hålla sig underrättade om kvarvarande kvot då jakten påbörjades aktuell dag. Polis och Länsstyrelsen understryker vikten av att jaktledarna kontinuerligt håller sig underrättade om kvarvarande tilldelning vid de tillfällen då ett fåtal björnar återstår i aktuellt område.

Två polisanmälningar har upprättats angående ”Grovt jaktbrott”, alternativt ”Jaktbrott” då björn skjutits vid två tillfällen av jägare som misstänks inte haft jakträtt.
Fyra polisanmälningar angående ”Otillåten jakt” har upprättas utifrån att björnjakt bedrivits på mark där jägarna misstänks inte haft jakträtt.

Vidare har ett antal åtelkameror tagits i beslag kopplade till någon av brottsrubriceringarna ”Förberedelse till grovt jaktbrott”, alternativt ”Förberedelse till jaktbrott” samt ”Otillåten kameraövervakning”. Totalt har 5 polisanmälningar upprättats.

En person misstänks för ”Grovt rattfylleri” då vederbörande stoppats i en trafikkontroll på väg till sitt jaktområde för att jaga.

Förundersökning i ovanstående ärenden pågår och kan inte kommenteras ytterligare i nuläget. Observera också att brottsrubriceringarna kan komma att ändras under utredningsarbetet.

Inom björnjaktsinsatsen 2020 har även en arbetsplatsinspektion av ett viltslakteri genomförts. Ingen polisanmälan upprättades.