Nytt lagförslag aktualiserar polisens arbete mot hedersrelaterad brottslighet

Arbetet mot hedersrelaterad brottslighet är en prioriterad fråga och ingår i satsningen mot särskilt utsatta brottsoffer. Nu aktualiserar ett nytt lagförslag polisens arbete ytterligare.

I september 2019 tillsatte regeringen utredningen ”Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck”. Syftet med utredningen har varit att ytterligare undersöka hur brottsliga handlingar grundade i hedersrelaterat våld och förtryck, bör hanteras straffrättsligt.

Slutbetänkandet ”Ett särskilt hedersbrott”

Under onsdagen presenterades slutbetänkandet ”Ett särskilt hedersbrott”. Jenny Edin, kommissarie och processledare för Polismyndighetens arbete mot hedersrelaterat våld, har varit polisens representant i utredningen.

– Det mest framträdande förslaget är införandet av ett särskilt hedersbrott i brottsbalken. Brotten behöver hanteras rätt från början för att man inte ska missa något utredningsmässigt och för att de utsatta ska få rätt stöd och skydd. När det gäller hedersrelaterade brott är det otroligt viktigt att inte bara utreda själva gärningen utan också motivet bakom, säger Jenny Edin.

Vad är hedersrelaterad brottslighet?

Enligt polis och åklagares definition är hedersrelaterad brottslighet brott som helt eller delvis begåtts för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps anseende utifrån en föreställning om heder. Ärenden som begås i en hederskontext är komplexa och kan vara svåra att identifiera och utreda.

– I princip alla brott kan vara hedersrelaterade. Det är motivet som avgör. Exempel på vanligt förekommande brott är misshandel, hot, ofredande, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, dataintrång och olika former av sexualbrott. Även mord förekommer. Ofta saknar målsägande helt stöd från sina anhöriga eftersom dessa inte sällan ställer sig bakom gärningspersonen och skuldbelägger målsägande, berättar Jenny Edin.

En prioriterad fråga

Sedan 1 juli 2020 finns en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Samtidigt infördes rubriceringen barnäktenskapsbrott i brottsbalken och ett utreseförbud i lagen om vård av unga för den som riskerar att föras utomlands för barnäktenskap eller könsstympning.

Arbetet mot hedersrelaterad brottslighet är en prioriterad fråga inom Polismyndigheten och ingår i satsningen mot särskilt utsatta brottsoffer. Bland annat har det rekryterats fler än 300 nya medarbetare som arbetar mot brott mot särskilt utsatta brottsoffer.

Polisen har sedan 2017 ett nationellt kompetensnätverk mot hedersrelaterad brottslighet och ett nytt metodstöd har nyligen tagits fram. På sikt förväntas implementeringen av metodstödet tillsammans med arbetet i kompetensnätverket leda till ökad uppklarning av brott med hedersmotiv.

– Ett exempel på polisens arbete med att höja kompetensen inom området är den utbildningsinsats som genomförts det senaste året tillsammans med Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam. Utbildningsinsatsen vände sig till förundersökningsledare och andra beslutsfattare inom Polismyndigheten och har genomförts i samtliga polisregioner. Totalt har cirka 600 personer anmält sig till utbildningen, avslutar Jenny Edin.

Läs slutbetänkandet "Ett särskilt hedersbrott" här.

Hedersrelaterade brott – utsatt