Polisen avslår ansökan om tillstånd för allmän sammankomst

Efter en bedömning av omständigheterna i ärendet har polisen i region Stockholm fattat beslut om att ansökan om allmän sammankomst den 12 september ska avslås.

Polisen i region Stockholm har sedan en tid tillbaka handlagt en ansökan om allmän sammankomst den 12 september på flera platser i regionen.

Den grundlagsskyddade rätten att uttrycka och manifestera sina åsikter har ett starkt skydd i grundlagen och att värna demokratin ingår i polisens uppdrag. Det finns dock möjlighet att i undantagsfall begränsa rätten att hålla möten på allmän plats när det föreligger en påtaglig risk för att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas vid sammankomsten, eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.

Polismyndigheten genomför alltid inför händelser av denna karaktär en så kallad hot- och riskbedömning. De uppgifter som ingår däri kan sammanställas först i nära anslutning till den förestående demonstrationen, vilket är ett av skälen till att beslut meddelas först den 10 september.

Skälen för beslutet

Konflikt och våldsläget i flera av de förorter som nämns i ansökan är mycket höga och information om manifestationen är vida spridd till allmänheten, och i vissa miljöer förespråkas våld.

I den nu aktuella situationen krävs dessutom att anordnaren följer begränsningen om 50 personer som gäller för närvarande i Sverige. Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring den allmänna sammankomsten och den uppmärksamhet som anordnaren själv har skapat kring den är det polisens bedömning att anordnaren inte kommer att lyckas eller i vart fall få mycket svårt att upprätthålla villkoret om högst 50 deltagare.

Det framstår istället som sannolikt att deltagarbegränsningen kan komma att överskridas med stor marginal, och anordnaren har inte vidtagit några särskilda åtgärder för att förhindra detta utan istället spridit information om detta i sociala medier.

Efter en bedömning har polisen fattat beslut om att ansökan ska avslås.

– Vi gör bedömningen att det sammantaget riskerar att uppstå en situation som innebär så allvarliga hot mot allmän ordning och säkerhet att vi inte kan meddela tillstånd. Dels är situationen sammansatt av flera konkreta hotbilder, vilket i sig är en avslagsgrund, dels för att vi lever under en pandemi där vi inte ska samlas fler än femtio personer vilket också är en avslagsgrund eftersom vi inte ser att arrangören kan garantera att antalet deltagare begränsas till femtio genom sina åtgärder. Vi kan inte bevilja tillstånd till en demonstration med de förutsättningarna, säger Carolina Paasikivi, biträdande kommenderingschef.

Beslutet har fattats den 10 september 2020 och sökanden har möjlighet att överklaga beslutet.

Mer om polisens arbete med allmänna sammankomster

Uppdatering 11 september klockan 14.30
Polisen i region Stockholm har fattat beslut om tillfällig kamerabevakning på de platser i regionen där man hade ansökt om att anordna allmän sammankomst men fått avslag. Syftet med den tillfälliga kamerabevakningen är att öka tryggheten, förebygga eller upptäcka brottslighet samt utreda och lagföra brott. 

Frågor och svar om polismyndighetens beslut

Varför har polisen nekat tillstånd till den allmänna sammankomsten?
Rätten att uttrycka och manifestera sina åsikter har ett starkt skydd i grundlagen men det finns begränsningar. I undantagsfall kan rätten att hålla möten på allmän plats begränsas när det föreligger en påtaglig risk för att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas vid sammankomsten, eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.

Konflikt- och våldsläget i flera av de förorter som nämns i ansökan är mycket höga och information om manifestationen är vida spridd till allmänheten, och i vissa miljöer förespråkas våld. Underlaget för beslutet består delvis av underrättelsematerial som inte kan redovisas närmare.

I den nu aktuella situationen krävs dessutom att anordnaren följer begränsningen om 50 personer som gäller för närvarande i Sverige. Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring den allmänna sammankomsten och den uppmärksamhet som anordnaren själv har skapat kring den kommer anordnaren ha mycket svårt att upprätthålla villkoret om högst 50 deltagare.

Vad händer om man genomför en manifestation trots att man inte har tillstånd?
Alla opinionsyttringar har skydd i grundlagen. Polisen är beredd att agera för att skydda allmän ordning och säkerhet. Vi är väl förberedda i samverkan med kommuner och andra aktörer.

Är det hets mot folkgrupp att bränna eller skända koranen?
Att elda upp eller trampa på en bok är inte brottsligt i sig. Att bränna eller trampa på en helig skrift i det uttalade syftet att uttrycka sitt ogillande mot det som står där är inte heller det ett brott. Att hantera en helig skrift på olika sätt i syfte att kränka dem som dyrkar den kan vara en del i att göra sig skyldig till brottet hets mot folkgrupp om övriga rekvisit i Brottsbalken 16 kap 8§ är uppfyllda. En sådan bedömning görs aldrig i förväg genom ett förbud. Varje händelse och handling bedöms i efterhand av polis, åklagare och domstol.

Polisen i region Stockholm har upprättat en anmälan om hets mot folkgrupp efter att en film publicerats i sociala medier den 10 september och vidtar utredningsåtgärder i den förundersökningen. Tre fall av misstänkt hets mot folkgrupp är under prövning av åklagare i Malmö efter händelserna där.

Befarar ni ordningsstörningar och upplopp på lördag?
Vi är beredda på olika händelseutvecklingar och arbetar förebyggande med Samverkan Stockholmsregionen, dvs kommuner och myndigheter, och andra aktörer för att skapa bra förutsättningar att bevara ordning och säkerhet.

Vi har en väl tilltagen resurs för att hantera eventuella ordningsstörningar. Och har redan förstärkt vår närvaro i de berörda områdena. Det är vårt uppdrag att skydda alla människors fri- och rättigheter, se till att alla är säkra och förhindra att brott begås.