Polisen i region Stockholm har genomfört en trygghetsmätning

Polisen i region Stockholm har genomfört en trygghetsmätning som omfattar samtliga 27 kommuner i regionen. Drygt 81 000 invånare från Gotland till Norrtälje har tillfrågats om hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

Mätningen är den första i sitt slag. Målsättningen är att den ska genomföras årligen och användas i de lokala lägesbilder som ligger till grund för gemensamma insatser från polisen och kommunerna.

– Trygghet är ett gemensamt ansvar som förutsätter nära samverkan mellan polisen och andra aktörer, främst kommunerna. Det är viktigt för oss att veta vad invånarna tycker och vad vi behöver lägga fokus på för att öka tryggheten, säger Ulf Johansson regionpolischef i Stockholm.

Av 81 300 tillfrågade i åldern 16-84 år svarade 52 700 personer, vilket ger en svarsandel på strax under 65 procent.

– Mätningen har högre svarsfrekvens än många andra liknande mätningar och ger därmed en mer rättvisande bild även på lokal nivå, som dessutom är jämförbar över hela polisregionen, säger kriminolog Peter Lindström på polisens regionkansli som ansvarar för mätningen.

Eftersom det är första gången mätningen genomförs i den här formen för hela polisregionen, går det inte att dra några slutsatser om utveckling eller förändring enbart utifrån denna mätning.

Polisområden och lokalpolisområden kommer nu tillsammans med kommunerna att analysera resultaten och vad de står för i respektive område.

– Vi arbetar även med medborgarenkäter och medborgarmöten. Tillsammans ger detta en god bild av hur invånarna upplever tryggheten, vad vi behöver göra och om våra insatser ger effekt, säger Patrick Widell som är samordnare för det brottsförebyggande arbetet i polisregion Stockholm

Följande huvudområden ingår i enkätfrågorna:

  • Problem i området
  • Utsatthet för: fysiskt våld, hot, stölder, skadegörelse och bedrägeri
  • Trygghet
  • Anmälan om brott

Några övergripande resultat

  • Upplevelsen av otrygghet varierar stort i olika områden. Högst andel otrygga finns i polisområde Nord och Syd (28 procent) och lägst på Gotland (15 procent).

  • Totalt uppger 15 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga att gå ut ensam en sen kväll i sitt bostadsområde. Ytterligare 11 procent uppger att de i stort sett aldrig går ut ensamma på kvällen pga. oro för brott.

  • 23 procent svarar att nedskräpning i stor utsträckning är ett problem i sitt bostadsområde.

  • För moped- eller MC-trafik på gång- och cykelvägar anser 12 procent att det är ett problem i stor utsträckning medan 7 procent uppger att narkotikahandel som sker öppet på gata eller torg i stor utsträckning är ett problem.

  • 53 procent instämmer helt eller delvis i att polisen bryr sig om de problem som finns i området