450 deltagare i polisens digitala konferens om sexualbrott

Förstå, förändra och förbättra. Det var ledorden under stockholmspolisens digitala konferens om sexualbrott.

Under torsdagens digitala konferens deltog cirka 450 peroner, i 300 uppkopplingar, som representerade myndigheter, intresseorganisationer, opinionsbildare eller yrkesverksamma inom sexualbrott.

Syftet med konferensen var att belysa sexualbrottens problematik ur flera perspektiv, genom föreläsningar och panelsamtal med bl.a Olga Persson från Unizon, författaren Caroline Engvall och Johanna Lätth från Kriminalvården.

Regionpolischef Mats Löfving talade inledningsvis och betonade att sexualbrott kommer att vara fortsatt högt prioriterat i region Stockholm.

  – Den här dagen är särskilt värdefull eftersom vi kan förena en samlad yrkeskunskap av både det brottsbekämpande och det brottsförebyggande arbetet. Jag är stolt över det utvecklingsarbete inom sexualbrott som pågått under flera år och den ambitions- och kompetenshöjning som det medfört. Nu ska lärdomarna från projektet få fortsatt liv inom ramen för Initiativ Gryning, säger Mats Löfving.

Arrangörerna till konferensen var Forensiskt analysteam på forensiska sektionen i Polisregion Stockholm som sedan 2019 bedrivit ett utvecklingsprojekt om sexualbrott. Utvecklingsprojektet har bland annat bidragit till att närmare ca 800 medarbetare tagit del av utvecklingsprojektets kunskapshöjande insatser.

Framgångsrikt pilotprojekt om våldtäktsutredningar – BRÅ presenterade rapport

Polisområde Stockholm nord har sedan 2019 haft en särskild arbetsgrupp som hanterat polisområdets våldtäktsärenden i syfte att förbättra det utredande arbetet av våldtäkter.

BRÅ har utvärderat projektet och presenterade under konferensen rapporten Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm nord 2021:7.

Det övergripande syftet med BRÅ:s utvärdering var att undersöka om införandet av Sexualbrottsgruppens arbete lett till bättre utredningsarbete av våldtäktsärenden i polisområde Stockholm nord. Rapporten visar bland annat att utredningstiderna har förkortats sedan sexualbrottsgruppen infördes samt att kvaliteten och skyndsamheten i utredningarna har förbättrats. När det gäller antalet slutredovisade ärenden till åklagare, konstaterade man en mycket liten förändring.

Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm nord 2021:7
(länk till BRÅ:s webbplats)

Så jobbar Stockholmspolisen med sexualbrott

Texten faktauppdaterad kl. 20.40