Cybersäkerhet i pandemitider

Konsekvenserna av den pågående pandemin har medfört utmaningar för cybersäkerheten i Sverige. Polismyndigheten har tillsammans med fem andra myndigheter tagit fram en rapport som visar att nya skyddsvärden har uppstått.

En snabb anpassning till distansarbete har skapat potentiella digitala säkerhetsbrister, samt att hotaktörer har utnyttjat pandemin för att hitta sårbarheter.

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi redogörs dels för myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, dels hur svenska verksamheter har agerat. Vidare sammanfattar rapporten vilka lärdomar som hittills kan dras, samt beskriver rekommenderade åtgärder för att motverka de cybersäkerhetsbrister som riskerar att uppstå vid kriser likt pandemin.

Rapporten är framtagen inom ramen för den fördjupade myndighetssamverkan som ligger till grund för det nya nationella cybersäkerhetscentret, NCSC.  Bakom rapporten står Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) samt Säkerhetspolisen.

Du kan ladda ner den fullständiga rapporten om cybersäkerhet här

Rapporten, såväl som tidigare rapporter och mer information om inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter finns även att ta del av på den temporära webbplatsen www.centerforcybersakerhet.se.