Granskning av deltagande i vissa stiftelsers beslut

Rikspolischefen har fattat beslut om åtgärder för att förtydliga regelverket kring polisanställda som deltar i vissa stiftelsers beslut.

Efter att media under hösten rapporterat om stiftelser med koppling till anställda inom Polismyndigheten beslutade rikspolischefen att polisens internrevision skulle granska frågan. Granskningen har varit inriktad mot stiftelser, donationer eller arv där ändamålet berör polisen och där polisanställda har möjlighet att påverka beslut i stiftelsen.

I sin granskning rekommenderar internrevisionen att polisen förtydligar om deltagande i stiftelsearbete ska anses som tjänsteutövning eller en bisyssla. Dessutom rekommenderas en stärkt intern kontroll av bisysslor, bland annat förordas att frågan följs upp i det årliga utvecklingssamtalet.

De fall som uppmärksammades i media har bedömts av en åklagare, som beslutade att inte inleda en förundersökning. Polismyndigheten har även bedömt fallen ur ett arbetsrättsligt perspektiv och funnit att det saknas rättslig grund för disciplinära åtgärder.

Internrevisionens rapporter