Ny verksamhetsutvecklare för brottsområdet brott i nära relation

Erika Gyllenswärd är ny verksamhetsutvecklare på NOA för brottsområdet brott i nära relation sedan den 1 april.

Med god kännedom om samhällets olika kompetenser och resurser inom våld i nära relationer reflekterar Erika kring uppdraget och utmaningarna framåt.

Vad lockade dig till det nya jobbet som polisens nationella verksamhetsutvecklare inom brott i nära relation?

– Mitt engagemang för brottsområdet är mycket stort och har varit det genom många år. Genom mitt yrkesliv har jag samlat på mig mycket kunskaper om komplexiteten, våldets konsekvenser och utbredning. Jag har också upparbetat flera viktiga nätverk på många olika strategiska nivåer, både i Sverige och andra länder. Jag har god kännedom om samhällets olika kompetenser och resurser inom våld i nära relationer. Jag har stor erfarenhet av att skapa förtroendefulla relationer och att samverka på internationell, nationell och lokal nivå.

Hur vill du utveckla polisens verksamhet inom brottsområdet?

– Jag vill börja med att möta och lyssna av kärnverksamheten om vilket arbete som pågår och hur jag kan bidra i det. Jag kommer inom kort att bjuda in till digitala möten med alla regioner för att ta reda på om arbetssätten skiljer sig åt mellan till exempel storstäder och landsbygd och vilka behov som finns av nationellt stöd.

Hur ser du på polisens samverkan med andra myndigheter och aktörer?

– Polisens arbete med att förebygga och bekämpa brott i nära relation är ett ”tillsammansprojekt”. Ingen aktör kan ensam förebygga mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot män, kvinnors våld mot män, samt våld i samkönade relationer. Det är vår skyldighet att agera tillsammans för att brottsutsatta ska få ett bra bemötande och en rättssäker hantering av sitt ärende.

Samordningen behöver stärkas mellan berörda myndigheters, kommuners och frivilligorganisationers våldsförebyggande insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer.

Hur ser du på vårt samarbete med universitet och högskolor inom brottsområdet?

– Det är jätteviktigt att vi arbetar evidensbaserat och tillsammans med nationella och internationella forskare inom brottsområdet. På regional och lokal nivå kan till exempel universitetsstudenter bjudas in för att erbjudas att göra praktik eller examensarbeten.

Vilka är polisens främsta utmaningar?

– Brott i nära relation behöver av polisen prioriteras på samma sätt som andra grova våldsbrott. Kunskapen om vad som är ett brott och hur vi kan förebygga brotten behöver höjas både inom polisen och hos andra samhällsaktörer. Det är viktigt att se till helheten och hur allt hänger ihop. När vi arbetar mot kriminella miljöer bör vi samtidigt också ha fokus på våldsförebyggande insatser inom brott i nära relation. Det är viktigt att lyfta kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld. Att arbeta med pornografins koppling till relationsvåld ser jag också som en prioriterad fråga för oss att arbeta med.

Vad har du gjort inom polisen tidigare?

– Jag har verkat som bland annat gruppchef för brottsoffer- och personsäkerhet BOPS, utredningsledare, yttre befäl och som verksamhetsledare på ett kommunalt skyddat boende i Norge. Just nu kommer jag från en tjänst som ungdomsutredare i polisområde Fyrbodal, där jag också samverkat och arbetat brottsförebyggande inom brott i nära relationer.