Polisen deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna

Den 19-21 april kommer polisregion Mitt att delta i Mänskliga Rättighetsdagarna.

Temat för MR-dagarna är ”Allas rätt till bostad”, där fokus ligger på hur mänskliga rättigheter hänger ihop med var och en bor. Meningen var att mässan skulle ägt rum i Uppsala 2020, men med anledning av Coronapandemin blev den senarelagd och digital. 

– Var du bor ska inte vara avgörande för om dina grundläggande rättigheter uppfylls. Under MR-dagarna kommer vi bland annat att informera om särskilt utsatta områden/segregerade områden, utsatta EU och EES medborgare, hatbrott och brottsoffer. Mässan har många utställare med intressanta teman och seminarium, så gå in och titta runt, säger Helena Sundberg, samordnare gällande demokrati- och hatbrott i region Mitt.

Polismyndighetens förebyggande och främjande arbete mot demokratibrott syftar till att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Polisen definierar ett demokratibrott som ett brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet.

 – Att polisen är del av MR-dagarna är en självklarhet. Polisen och Sveriges rättssystem är grunden för den demokrati vi har och en ledstjärna är allas lika värde, de mänskliga rättigheterna, säger Helena Sundberg.