Samverkansöverrenskommelse

Malung-Sälens kommun och Lokalpolisområde (LPO) Mora tecknar överenskommelse som omfattar brottsförebyggande samarbete mellan parterna.

Målet med överenskommelsen är att  stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunens och polisens insatser och därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för de som bor, vistas eller verkar i Malung-Sälens kommun. Man vill också stärka samarbetet mellan Malung-Sälens kommun och LPO Mora.

Man har gemensamt kommit överens om att två av samverkansområdena ska prioriteras under avtalsperioden. Dessa samverkansområden kallas fokusområden.

Fokusområdena är:

  • Alkohol, narkotika, doping och tobak
  • Ungdomar/skolor.

Man åtar sig i och med denna överenskommelse att ha en gemensam lokal, aktiv, samverkansgrupp för brottsförebyggande arbete. Man ska också ha ett aktivt samarbete mellan Kommunpolis och kommunens Beredskap och säkerhetssamordnare.

Förutom detta ska man prioritera befintliga resurser för att öka effektiviteten kring fokusområdena samt följa upp det brottsförebyggande arbetet på ett strukturerat sätt med hjälp av en där för framtagen mall.

- Samverkan mellan myndigheter är grunden för brottsförebyggande arbete. Nu har Malung-Sälens kommun och Lpo Mora formaliserat detta genom en samverkansöverenskommelse. Vi kommer följa brottsutvecklingen i kommunen genom framtagande av en gemensam lägesbild – allt för att stärka samarbetet samt öka tryggheten i kommunen, säger Rune Lindbom, LPO-chef Malung-Sälen.

Samverkansöverenskommelse