Strukturerat och prioriterat arbete mot grovt kriminella i Västerås

Lokalpolisområde Västerås har under de senaste åren kraftsamlat i arbetet mot grovt kriminella individer. En kraftsamling som gett resultat samtidigt som ett stort arbete kvarstår.

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. För att nå dit bedriver lokalpolisområde Västerås ett strukturerat och prioriterat arbete mot grovt kriminella individer som har legat bakom flera grova vålds-, vapen- och narkotikabrott.

Genom bland annat tips från allmänheten, spaning, underrättelsearbete och utredningar har lokalpolisområdet fått fram viktig information om individer som bedöms vara våldsaktiva, ha samröre med annan grov brottslighet, så som exempelvis vapen och narkotika, och tillhöra ett eller flera kriminella nätverk. Det har skapat en bra lägesbild över den kriminella miljön i Västerås och utifrån den har lokalpolisområdet kraftsamlat resurser och agerat.  

– Det är viktigt att vi förstår vad som kännetecknar individerna, nätverken och deras svaga sidor för att använda rätt metoder och kraftsamla mest effektivt. På så sätt kan vi också snabbare bearbeta information och på ett strategiskt och mer pricksäkert sätt rikta kommande insatser. Exempelvis kan vi i ett tidigt stadie ha kännedom om en narkotikatransport, vapengömma eller konflikt och snabbare vidta rätt åtgärder, säger Sara Ekström, lokalpolisområdeschef i Västerås.

– Den inhämtade informationen har föranlett mängder insatser riktade mot grovt kriminella individer som i flera fall resulterat i utdömda fängelsestraff. Arbetet har i olika omfattning involverat stora delar av lokalpolisområdet och samverkan har skett med övriga polisområdet, regionen och med polisen nationellt. Det har även funnits ett bra samarbete med Västerås Stad, Socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndigheten.

Insatserna har gett resultat – flera dömda och viktiga beslag

Bara från 1 januari 2020 fram till idag har lokalpolisområdet genom insatserna beslagtagit 15 skjutvapen, runt 1100 skarpa patroner av olika kaliber, cirka 40 kg cannabis, cirka 1,4 kg kokain och 20 000 narkotikaklassade tabletter. Under den perioden har också grovt kriminella individer dömts till sammanlagt cirka 50 år i fängelse för bland annat mordförsök, grova vapen- och narkotikabrott, grov utpressning, grovt rån och grovt näringspenningtvätt i olika ärenden. Dessutom pågår flera viktiga utredningar där domar väntas komma under 2021.

– Den ena delen i arbetet har skett i utredningar som lett till beslag, frihetsberövanden och fällande domar. Samtidigt har brottsförebyggande insatser genomförts mot problembilder som exempelvis narkotikaförsäljning i ett bostadsområde, där grovt kriminella individer inte själva utfört försäljningen men i högsta grad varit delaktiga i den. Det genomförs ett gediget polisarbete på alla nivåer för att förebygga, förhindra och utreda brott i de här miljöerna.

Men trots ett gediget polisarbete fortsätter grovt kriminella individer att begå brott. I september förra året sköts en man till döds på Gideonsberg, i början på januari i år sköts en man på Önsta-Gryta och i februari sköts en man utomhus i centrala Västerås, ärenden som fortfarande utreds och bedöms vara isolerade händelser i den kriminella miljön. Vidare fortsätter polisen hitta vapen och narkotika i Västerås.

– Lokalpolisområdet har sett att ökade insatser, frihetsberövanden och fängelsedomar skapar friktioner i den kriminella miljön vilket gör att lojaliteter, nätverk och hierarkier försvinner och leder till nya konflikter och brott. I den delen görs ett stort analysarbete för att försöka förutspå och förhindra de grova brott som kan uppstå.

– Det finns inte någon enskild åtgärd som på kort tid kan vända utvecklingen, det är ett långsiktigt arbete som tar tid men vi kan ändå se positiva effekter av den kraftsamling som har gjorts. För att lyckas vända utvecklingen helt krävs åtgärder från många aktörer i samhället, inte bara polisen.

Kriminella miljön är komplicerad och omväxlande

Lokalpolisområdets bild är att grovt kriminella ofta ingår i löst sammansatta nätverk, där personerna kan ingå i flera olika konstellationer och hjälpa varandra på olika sätt. Nätverken har ofta sitt ursprung i olika stadsdelar eller är familje- och släktbaserade enligt den bild lokalpolisområdet fått fram. I Västerås finns ett 20-tal grovt kriminella individer som arbetet har riktats mot. Dessa ingår i ett eller flera kriminella nätverk och har kopplingar till flera andra individer som arbetet också har riktats mot.

– Nätverken målas gärna upp som att det finns en tydlig organisation och hierarkisk ordning, men vi ser ständigt skiftande lojaliteter och nya konflikter i den här miljön. Det gör att nätverken kan se olika ut från dag till dag och att individerna själva inte alltid är säkra på vilken plats de har. Det är heller inte ovanligt att individerna blir straffade av sina egna i form av bötfällning eller våld.

– Hierarkiskt ser vi inte heller några tydliga strukturer mer än att vissa individer har högre rang än andra och att det är de som tar del av brottsvinsterna. Därför är de flesta individer som ingår i nätverksmiljöer på ett eller annat sätt utnyttjade att begå brott.

Ungdomar lockas eller tvingas in i kriminalitet

Många av de som utnyttjas att begå brott är ungdomar som lockats eller ibland tvingats in i den kriminella miljön. Till exempel kan en grovt kriminell person dela ut en skuld till någon som tvingas sälja narkotika för att bli kvitt skulden. Skulden kan vara påhittad eller uppkomma efter någon mindre förseelse och betalas den inte väntar repressalier. I andra fall befinner sig ungdomarna i ett begynnande missbruk och begår brott för att finansiera narkotika, eller så växer de upp med äldre kriminella individer som förebilder. 

– Det finns ärenden där vi ser personer så unga som 12 år utnyttjas som springpojkar för att utföra tjänster åt grovt kriminella. Ungdomarna uppdras förvara vapen, narkotika eller i extremfallet utföra våldsbrott.

Utnyttjandet av ungdomar sker systematiskt och det finns en rädsla att polisanmäla tvång, hot eller repressalier som man har råkat ut för.

– Görs ingenting glider ungdomarna gradvis in i grövre brottslighet och får svårare att bryta en kriminell bana. För att fånga upp dessa ungdomar krävs samarbete mellan främst Polismyndigheten, Socialtjänsten och Västerås Stad. Att färre unga dras in i kriminalitet är avgörande för att tillväxten i de kriminella miljöerna ska strypas, lyckas vi inte med det kommer problemen att fortsätta och därför vill jag understryka att lokalpolisområdets arbete med ungdomar är högt prioriterat.

Robert Wallén, polisområdeschef i Västmanland, om arbetet mot grovt kriminella individer och kriminella nätverk:

”Resultatet av lokalpolisområdets arbete är ett bra exempel på att polisen tillsammans med andra aktörer kan försvåra för grovt kriminella individer att begå brott. Det handlar samtidigt om en komplex problematik där långsiktighet är nyckelordet. Därför är det viktigt att arbetet inte genomförs som en enskild insats utan som en del av det vardagliga polisarbetet, precis på det sätt som lokalpolisområde Västerås gör. Vidare är det inte en enskild medarbetare som jobbar mot en specifik individ eller problem, det här arbetet genomförs av hela polisen som organisation, och kommer så fortsatt att göra. 

I arbetet har det skett en regelbunden samverkan inom hela polisområdet för att koordinera arbetet och genomföra konkreta åtgärder. Den samverkan har varit framgångsrik och exempelvis lett till en bättre helhetsbild, då lokalpolisområdets problembild sträcker sig utanför Västerås, både i Västmanland men också andra delar av regionen.”

Mattias Fällström, biträdande regionpolischef i region Mitt, om arbetet mot grovt kriminella individer och kriminella nätverk:

”I arbetet mot kriminella nätverk är det viktigt att ha fokus på de mest brottsaktiva och inflytelserika. Det är avgörande att sätta underrättelseverksamheten i centrum och säkerställa förmågan att agera snabbt med operativa åtgärder. Vi har under en lång tid haft ett högt tryck mot de kriminella i hela region Mitt och kommer att fortsätta i oförändrad takt mot den grova och organiserade brottsligheten. Västmanland i allmänhet och Västerås i synnerhet var tidigt ute med att sätta ett arbetssätt som idag är stilbildande i regionen och också helt i linje med nationella metoder.

Att lokalpolisområde Västerås samverkar med andra aktörer, som skola och socialtjänst är positivt då det innebär riktat arbete för att hjälpa ungdomar att inte hamna i en kriminell livsstil. Lika viktigt är det att försvåra för nätverken att nyrekrytera eftersom det är en förutsättning för att komma till rätta med problemet i ett längre perspektiv.”