Polis och kommun skärper samverkan mot det grova våldet

Medborgarlöften och samverkan med kommunerna ska bli skarpare, framför allt vad gäller särskilt utsatta brottsoffer och unga i riskzon för kriminalitet. Om det möts kommunstyrelsernas ordföranden, länsstyrelser och polisledningen i region Stockholm idag.

– Polisen bedriver ett offensivt arbete mot den grova kriminaliteten vilket resulterat i många gripanden och fängelsedomar den senaste tiden. Det är viktigt på kort sikt. Nu skärper vi också det långsiktiga brottsförebyggande arbetet tillsammans med kommunerna i regionen, säger regionpolischef Mats Löfving.

Samtliga kommunstyrelseordföranden i Stockholms län och Gotland, tillsammans med länsstyrelserna, är inbjudna till ett digitalt möte med polisledningen i dag tisdag 31 augusti. Syftet är att initiera en nystart i det gemensamma arbetet och en samsyn kring inriktningen framåt. 

– Ska vi vända utvecklingen i utsatta områden krävs ett långsiktigt och målinriktat arbete, skola, socialtjänst, polis, näringsliv och civilsamhälle, tillsammans. Vi behöver vässa samverkansarbetet i hela regionen, inte minst när det gäller att förebygga våld som sker i nära relationer.

– De närmaste åren blir vi fler poliser i Stockholm som kan arbeta lokalt och förebyggande. Vi vill säkerställa att vi gör rätt prioriteringar och undersöka förutsättningarna för kommunerna att stärka sina förebyggande insatser i motsvarande mån, så att vi drar åt samma håll, säger Mats Löfving.

En viktig del i samarbetet mellan polisen och kommunerna är samverkansöverenskommelser och medborgarlöften, där de viktigaste gemensamma åtgärderna definieras och målsätts.

– Medborgarlöften är effektiva verktyg när de är konkreta. Vi ska använda dessa metodiskt och rikta in oss på åtgärder som innebär konkret medborgarnytta. Så tar vi gemensamt nästa steg mot en tryggare framtid för barn, unga och andra särskilt utsatta brottsoffer, säger Mats Löfving.

Medborgarlöften

Medborgarlöften är det som polisen tillsammans med kommun/stadsdel bestämmer är de viktigaste aktiviteterna för att öka tryggheten i området. Arbetet bygger på dialog med medborgare i området, men också på polisens underrättelser och den lokala polisens kunskap om området mm.  

Samtliga medborgarlöften i Stockholms län och på Gotland ska vara anpassade och konkreta med tydliga aktivitetsplaner inför 2022 och 2023. Förutom de aktiviteter som tar avstamp i lokala problembilder ska samtliga medborgarlöften i polisregionen beskriva åtgärder och aktiviteter inom följande områden:

  • Minskat antal utsatta områden där sådana finns.
  • Minskat antal unga i riskzon för kriminalitet genom att särskilt beakta strategiska ungdomsbrott såsom personrån, våldsbrott och narkotikabrott.
  • Minskat antal kriminella genom avhopparverksamhet.
  • Särskilt utsatta brottsoffer med fokus på gärningsmän, hot- och riskindivider.

Trygghetsmätning

Ett verktyg för att veta vad de som bor i ett område upplever vara otryggt är att göra lokala trygghetsmätningar. Tillsammans med andra underlag kan det användas både som en grund för vilka åtgärder som krävs och ett kvitto på om arbetet får effekt. Polisregion Stockholm genomför sedan ett år tillbaka en sådan mätning där samtliga kommuner erbjuds att delta. Resultatet för 2021 kommer att presenteras i slutet av september.

Trygghetsmätningen 2020

Inför trygghetsmätning 2021