Fyrverkerier inför nyår - Tänk på det här

På nyårsafton är det många som vill fira in det nya året med fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Det finns en del att tänka på när du ska hantera fyrverkerier och i flera fall krävs också tillstånd från polisen.

  • Du ska ha fyllt 18 år för att köpa, inneha och använda fyrverkerier. Fyrverkerier som polisen anträffar hos personer under 18 år kommer att beslagtas och förstöras.
  • Smällare och fyrverkerier med knall som främsta effekt är som huvudregel förbjudna och får inte användas eller säljas utan särskilda tillstånd.
  • Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras.
  • Ofta krävs det tillstånd från polisen för att hantera fyrverkerier.

När du behöver tillstånd

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra.

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Särskilda bestämmelser kan gälla för nyårsafton. Det är därför viktigt att du kontrollerar med din kommun om vad som gäller där du vill vara.

Här kan du söka tillstånd från polisen för användande av fyrverkerier eller annan pyroteknik

Observera att om du som arrangör planerar att anordna ett fyrverkeri för allmänheten kan detta under vissa omständigheter utgöra en offentlig tillställning, till exempel om du vill bjuda in publik till platsen där fyrverkerierna ska avfyras. För att få anordna en offentlig tillställning på offentlig plats behöver du ett tillstånd för detta. Tänk på att det med anledning av pågående pandemi gäller särskilda begränsningar för att genomföra offentliga tillställningar, se mer via länken nedan.

Här kan du söka tillstånd från polisen för offentlig tillställning med fyrverkeri.

Oavsett om du behöver tillstånd från polisen eller inte är det viktigt att komma ihåg att vissa typer av fyrverkerier och pyrotekniska varor kräver utbildning för att få användas. Mer om detta hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida samt i särskilda föreskrifter


Vad är pyrotekniska varor?

Pyrotekniska varor är ett samlingsnamn och innefattar alla typer av raketer, smällare och andra fyrverkeriartiklar. Pyrotekniska varor omfattas av reglerna i ordningslagen och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När krävs tillstånd från polisen?

När fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska användas kan du behöva tillstånd från polisen. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom, detta enligt 3 kap. 7 § ordningslagen. Det kan vara svårt att själv göra bedömningen om tillstånd krävs. Vänd dig till polisen om du är osäker på vad som gäller utifrån omständigheterna där du ska vara. Kommuner kan även ha lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Om du är osäker på om det krävs tillstånd på en särskild plats i din kommun, kontakta kommunen.

Vem behöver söka tillstånd?

Den som ska sköta och ansvara för avfyrandet av fyrverkerierna behöver ansöka om tillstånd hos polisen. Det är den som avfyrar fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor som ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.

Om du är arrangör för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan du som anordnare ansöka om att få använda pyroteknik vid denna i samband med att du ansöker om tillstånd för sammankomsten eller tillställningen.

Vad händer om jag inte har tillstånd från polisen när man ska ha det?

Enligt 3 kap. 22 § ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tillståndskravet dömas till böter.

Hur gammal måste man vara för att få avfyra fyrverkerier?

Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa, inneha och använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.

Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i olyckor i samband med avfyrande av fyrverkerier. Att sälja eller köpa ut fyrverkerier till barn eller ungdomar under 18 år är olagligt.

Var får jag avfyra fyrverkerier?

Olika kommuner kan ha olika regler för var man får avfyra fyrverkerier. Kontrollera med din kommun om du är osäker.

För vilka pyrotekniska varor krävs utbildning och särskilt tillstånd för hanteringen av varorna?

Huvudregeln är att det krävs särskilt tillstånd från kommunen för att få hantera pyrotekniska varor.

En del, mindre farliga, pyrotekniska varor är undantagna och får hanteras fritt. Vilka varor du som privatperson får använda utan särskilt tillstånd från kommunen kan du läsa mer om på MSB:s hemsida.

För att få använda vissa pyrotekniska varor krävs särskild utbildning, till exempel för raketer med styrpinne (se mer nedan). Olika typer av utbildning gäller för olika typer av varor.  Utbildning ska genomgås hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare. Dessa utbildningar riktar sig främst mot yrkesmässiga användare och innefattar både teori och praktik. Här kan du läsa mer om vilken utbildning som krävs för användning av olika pyrotekniska varor.

Tänk på att tillstånd från polisen kan krävas även om det inte krävs särskilt tillstånd för hanteringen från kommunen. Det krävs även tillstånd från Transportstyrelsen i vissa fall, till exempel när du ska använda raketer som väger över 500 gram eller innehåller metall, läs mer på Transpoststyrelsens hemsida.  

Vad gäller för raketer med styrpinne?

Raketer med styrpinne var länge en sådan pyroteknisk vara som var undantagen från kravet på särskilt tillstånd och särskild utbildning. Efter många olyckor kopplade till raketer med styrpinne är dessa sedan den 1 juni 2019 inte längre tillåtna att användas för den som inte har utbildning och tillstånd för hantering.

Tillstånd för hantering av explosiv vara i form av raket med styrpinne söks hos kommunen. Utöver det krävs att man genomgår en B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningssamordnare.

Den som använder raketer med styrpinne och saknar tillstånd och/eller utbildning, bryter mot bestämmelserna i 16 § lag om brandfarliga och explosiva varor och kan dömas till böter eller fängelse.

Ovanstående omfattar all användning av raketer med styrpinne, oavsett när de är inköpta. Om du har raketer kvar från tidigare år är det alltså inte tillåtet att använda dessa, om du inte har rätt tillstånd och rätt utbildning.

Vad gäller för mindre pyrotekniska varor, till exempel tomtebloss och partypoppers?

Det krävs inget tillstånd för att få använda tomtebloss eller partypoppers då de inte medför någon större risk för skador.

Vad gäller för svävande lyktor och ballonger?

För svävande lyktor med öppen låga gäller särskilda bestämmelser beroende på hur många lyktor som ska släppas iväg och hur långt ifrån en flygplats du befinner dig. Det gäller även för gasfyllda ballonger. I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen, läs mer här.

Får man använda smällare?

Sedan 2002 rådet det så kallat ”smällarförbud” i Sverige. Smällarförbudet är egentligen inget generellt förbud, smällare kan få användas men endast av den som har rätt utbildning och rätt tillstånd för det. Smällare är en slags fyrverkeriprodukt vars främsta effekt är att en knall ska uppstå. Tillåtelsen att användandet av sådana varor är begränsade.

Andra pyrotekniska varor, exempelvis raketer som skjuts upp i luften, kan också smälla och en knall kan uppstå, men om ljudet endast är en bieffekt är de som huvudregel tillåtna.

Tänk på

Följ alltid tillverkarens instruktioner. Använd inte fyrverkerier om du har druckit alkohol. Tänk på att människor och djur kan bli skrämda.

Respektera åldersgränsen som är 18 år för att få användanda fyrverkerier. Du som vuxen har ett ansvar för de varor som du köper och som ska användas. Ger du dem vidare till en minderårig riskerar du deras hälsa och gör dig skyldig till brott.

För mer information om hur pyrotekniska varor fungerar, tillstånd och utbildning och vad som krävs för att få sälja pyrotekniska varor, se MSB:s hemsida.