Organiserad brottslighet bekämpas i myndighetssamverkan

 • En sovplats i ett garage i Linköping.
  En sovplats i ett garage i Linköping. Bild: Björn Öberg
 • Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten organiserade insatsen.
  Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten organiserade insatsen. Bild: Björn Öberg
 • Samtliga närvarande myndigheter dokumenterade arbetsplatserna utifrån sina ansvarsområden.
  Samtliga närvarande myndigheter dokumenterade arbetsplatserna utifrån sina ansvarsområden. Bild: Björn Öberg
 • Hanteringen av kemiska ämnen hade brister enligt Arbetsmiljöverket.
  Hanteringen av kemiska ämnen hade brister enligt Arbetsmiljöverket. Bild: Björn Öberg
 • Kommunens inspektörer granskade om giftiga ämnen riskerade att hamna i dagvattenledningar via lokalens golvbrunnar.
  Kommunens inspektörer granskade om giftiga ämnen riskerade att hamna i dagvattenledningar via lokalens golvbrunnar. Bild: Björn Öberg
 • Varje myndighet förde protokoll över besöken.
  Varje myndighet förde protokoll över besöken. Bild: Björn Öberg
 • Arbetsmiljöverkets representant hade en app för bullermätning i mobiltelefonen.
  Arbetsmiljöverkets representant hade en app för bullermätning i mobiltelefonen. Bild: Björn Öberg
 • Rent mjöl i påsen?
  Rent mjöl i påsen? Bild: Björn Öberg
 • Det stod sängar i ett stort antal rum i en företagsfastighet som inte får användas för bostadsändamål.
  Det stod sängar i ett stort antal rum i en företagsfastighet som inte får användas för bostadsändamål. Bild: Björn Öberg
 • Männen som hyrde sovplats i huset jobbade för ett bemanningsföretag på en av Linköpings största arbetsplatser.
  Männen som hyrde sovplats i huset jobbade för ett bemanningsföretag på en av Linköpings största arbetsplatser. Bild: Björn Öberg
1/10

Utländska män som sover på en madrass i en industrilokal mellan arbetspassen, och kött på en restaurang i Linköping som fryses ner och tinas upprepade gånger. Det och mycket annat upptäcktes när polisen och andra myndigheter gjorde en insats tillsammans.

Företag ska konkurrera på lika villkor. Men det finns en hel del verksamheter som på olika sätt bryter mot lagen och utnyttjar utsatta människor för att maximera vinsten, vilket skapar en osund konkurrens på marknaden gentemot seriösa företagare som vill göra rätt för sig. För att motverka detta samverkar polisen tillsammans med andra myndigheter i insatser som går under namnet LOS, lokal operativ samverkan.

En eftermiddag i början av december träffades representanter från Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Linköpings kommuns miljöavdelning och bygglovsenhet, samt Jämställdhetsmyndigheten, i polisens lokaler för att gå igenom vilka verksamheter som skulle inspekteras den här gången. Intresset för en viss verksamhet kunde skilja sig åt inför planeringen av insatsen, beroende på vilket fokusområde de olika myndigheterna jobbar med. Någon ville titta på hygienrutiner och någon annan på hantering av farligt avfall. Åtta poliser var också avdelade för att delta.

– Polisens roll är att säkerställa så att samverkande myndigheter kan utföra sina kontroller på ett säkert sätt, och att själva arbeta brottsförebyggande och proaktivt för att förhindra eller beivra eventuell brottslighet. Det är Arbetsmiljöverket tillsammans med polisen som organiserar och leder insatserna inom lokal operativ samverkan, säger Joakim Jäderstig, operativ samordnare för regionalt underrättelsecenter Öst, samt polisens representant i gruppen för regional myndighetssamverkan.

Metod för att bekämpa grovt kriminella i Linköping

För polisens del innebär samverkan med andra myndigheter ett av flera sätt för att komma åt bland annat grov organiserad brottslighet. Ett flertal personer som är inblandade i den våldsamma konflikt som har plågat Linköping en tid, har förgreningar på olika sätt till näringslivet. Det finns misstankar om att företag används för bland annat ekonomisk brottslighet, penningtvätt, och/eller som täckmantel för införsel av alkohol, tobak, narkotika eller vapen.

– Det finns ett regeringsuppdrag där tolv myndigheter i samverkan ska motarbeta den grova organiserade brottsligheten, och där regeringen har beslutat om en särskild lag som ger myndigheterna rätt att under vissa omständigheter utbyta information med varandra för att gemensamt kunna agera mot kriminella aktörer, företag eller bolag, fortsätter Jäderstig.

Insatsen började med ett besök på en skönhetssalong i Linköping som erbjuder laserbehandlingar. Ett fåtal mindre brister hittades utifrån Skatteverkets och Arbetsmiljöverkets ansvarsområden. Företagaren fick också information om att nålar och stickande föremål måste kasseras som farligt avfall, både för personalens skull och för sophämtarna. Kommunen gav tips på var man skaffar behållare för sådana ändamål.

Stora brister i bilvårdsbranschen

Vid nästa stopp, på ett bilvårdsföretag, fanns det större brister. Initialt var det oklart vem som faktiskt arbetade där och vem som drev verksamheten. En man som rengjorde en bil invändigt sade att han börjat jobba där samma dag. Efter att ha hittat en person som kunde tolka, och en man som nyligen tagit över som ägare, kunde de olika myndighetsrepresentanterna ställa sig i kö för att få ställa sina frågor om hur verksamheten egentligen bedrivs. Med poliser bredvid som bevakning, men det blev varken våldsamt eller hotfullt.

– Jag har hört från fackligt håll att 80 procent av bilvårdsbranschen på ett eller annat sätt fuskar med lagar och regler. Det finns undersökningar på det. Vi hittar jämt och ständigt brister där och har svårt att i tid hinna med att kontrollera och följa upp, säger Magdalena Lennmarken på Arbetsmiljöverket, som hade planerat dagens insats tillsammans med polisen.

Arbetsmiljöverket hittade åtta olika brister som måste åtgärdas inom en viss tid, annars väntar vitesbelopp på drygt 80 000 kronor. Det handlade om bland annat höga bullernivåer, kemiska arbetsmiljöbrister, och tunga lyft som måste åtgärdas för personalens hälsa. Skatteverket såg brister i personalliggaren och att företaget inte hade anmält kassaregister. Kommunens personal från miljöavdelningen såg hur hanteringen av kemikalier, och hur oljeavskiljare användes, riskerar att leda till att giftiga ämnen hamnar i dagvattenledningar via golvbrunnar i lokalen.

Sovplatser uthyrda i kontorslokal

En frusen skara myndighetspersoner och poliser tog sig sedan vidare till en restaurang i centrala Linköping, men inte för att äta. Kommunens representanter tog på sig skyddsutrustning av hygienskäl och undersökte köket. De upptäckte att personalen på restaurangen hade grillat och fryst ner stora kebabköttstycken, för att sedan grilla dem igen. Detta kan vara hälsofarligt och närmare 50-60 kg kött behövde slängas. Det fanns också omärkta ägg, vilket inte är tillåtet att hantera på grund av riskerna för salmonellautbrott.

Kvällens sista två besök handlade om adresser som var registrerade som företagsfastigheter, men som misstänktes användas som bostäder, vilket det måste finnas bygglov för. Vid det första stoppet hittades en säng i ett garage, men det var oklart vem som bor där. En liten byggvärmare höll ute den värsta kylan.

Den sista kontrollen gjordes i en större industrifastighet i ett samhälle utanför Linköping. Polisen gick in först och det visade sig att sju män från länder i Östeuropa hade denna gamla företagslokal som hem. I det som såg ut att ha varit kontorsrum fanns det nu madrasser och sängar, inte mycket annat. Stora språkförbistringar gjorde det först svårt att få klarhet i vad männen gjorde i Sverige, engelska fungerade inte. Men en av dem hade en app i sin mobiltelefon där myndighetspersonerna kunde ställa frågor genom att tala in en fråga på svenska, som översattes till polska, och de kunde svara i motsatt riktning.

Gränspolisen kontaktades

Alla jobbade i bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till olika företag, några av dem på en av Linköpings största arbetsplatser, och övriga i byggbranschen. ”Boendet” hade bemanningsföretaget ordnat genom ett avtal med hyresvärden. Hyran på flera tusen kronor i månaden, för en sovplats i ett kontorsrum, drogs på lönen.

– De är inga brottslingar. De är här för att jobba och tjäna pengar som ofta skicka hem, och de har det i alla fall varmt här. Men det känns som fritt fall när arbetskraft hanteras på det här sättet och det snedvrider konkurrensen överlag, säger Magdalena Lennmarken från Arbetsmiljöverket.

– En del företag återkommer gång efter gång vid våra inspektioner och besök. Oseriösa företag som sedan anlitas vid stora byggen, små företag, eller på stora etablerade arbetsplatser. Är inte det här arbetslivskriminalitet, att exploatera människor, så vet jag inte vad, fortsätter Lennmarken.

Besöket kommer att leda till flera åtgärder på olika fronter. Polisen tog id på männen och skickade informationen till gränspolisen, för att se om de har rätt att arbeta i Sverige. De visade papper på en skälig lön, men hur mycket de får behålla är oklart. Vad som däremot är klart är att männen bor i en fastighet som inte får användas som bostad. Det fanns också stora brister i brandsäkerheten, men vid den här kontrollen var inte Räddningstjänsten med, vilket sker ibland. Ett uppföljande besök lär vänta.

"Samhällshotande yrkeskriminalitet"

För polisens del ledde kvällens insats inte till några allvarliga brottsmisstankar. Vid vissa kontroller hittas narkotika, smuggelcigaretter eller annat, vilket kan leda till att det blir att betrakta som en brottsplats med avspärrningar som följd och begäran om förstärkning av narkotikahund eller kriminaltekniker.

– Det allvarligaste med att många företag inte följer lagar och regler är att det i förlängningen hotar vår demokrati och underminerar våra institutioner, som är till för att skapa ordning och reda i samhället, säger Magdalena Lennmarken från Arbetmiljöverket. 

– En enskild myndighet har svårt att göra skillnad. Men när vi gör kontroller på företag och andra platser tillsammans, som var och en har sitt lagstöd för besöket, så får vi större effekt. En myndighetsgemensam samverkan är en förutsättning för att förebygga eller proaktivt förhindra och beivra allvarlig och samhällshotande yrkeskriminalitet eller grov organiserad brottslighet i lokalsamhället. Tillsammans är vi starka, avslutar Joakim Jäderstig.

Mer information om myndighetssamverkan