Snabbare lagföring minskar tiden från brott till dom

Polisen, Åklagarkammaren och tingsrätterna i Gävleborg har ingått i försöksverksamheten för snabbare lagföring sedan januari 2021. Ett år har passerat och nu utvärderar vi året som har gått.

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag där Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Domstolsverket med tingsrätterna i Gävle och Hudiksvall, Rättsmedicinalverket och Nationellt forensiskt centrum samverkar.

Det är en arbetsmetod som förkortar handläggningstiderna genom hela rättskedjan vid enklare brott.

- Snabbare lagföring har både effektiviserat och påskyndat rättsprocessen för alla inblandade aktörer i försöksverksamheten. Vi har under året byggt upp en stabil grund att stå på inför det permanenta införandet år 2023, säger Charlotta Tolvtin Ahl, ansvarig för införandet av snabbare lagföring i polisområde Gävleborg.

- Målen för snabbare lagföring utgör idag cirka 13 % av alla brottmålen i tingsrätten i Gävle och inflödet ökar. Med erfarenhet från de orter där man har haft försöksverksamheten längre är att de utgör en betydande del av brottmålen, vilket vi också räknar att de kommer att göra i Gävleborg, säger Lars Holm, Rådman vid Gävle tingsrätt.

Varför kortare handläggningstider?

Att det blir kortare handläggningstider beror på ny lagstiftning som innebär att förfarandet vid delgivning, slutunderrättelser och möjligheterna till att använda fullmakter för framtida strafförelägganden har förenklats.

I praktiken innebär det att polisen kan utreda brottet direkt vid ingripandet och den misstänkte får en tid för delgivning av stämning och preliminär förhandling i samband med förhöret. Vid erkända bötesbrott kan processen bli ännu kortare då den misstänkte skriver under en fullmakt för ett framtida strafföreläggande från åklagaren.

Hantering av brott vid snabbare lagföring

Arbetsmetoden används vid brott av enklare karaktär som till exempel trafikbrott, narkotikabrott och stöld.

När någon misstänkts för ett brott så håller polispatrullen förhör med den misstänkte där denne också informeras om förfarandet.  Så fort förundersökningsledaren har kvalitetssäkrat all dokumentation från utredningen och fått in eventuella analyssvar kan ärendet redovisas till åklagaren. Alla instanser hanterar dessa ärenden med förtur, vilket gör att åklagaren ofta väcker åtal inom en månad från brottstillfället. När åklagaren väcker åtal får tingsrätten veta vilket datum deras stämning/slutföreläggande ska delges den misstänkte, och om målet leder till en förhandling så används den redan bokade tiden. Delgivningen sker genom så kallad tillgänglighetsdelgivning, vilket innebär att handlingarna finns tillgängliga på tingsrätten vid ett i förväg bestämt datum.

Samverkan mellan myndigheterna

- Arbetsmetoden skapar också en ökad förståelse mellan myndigheterna och vi samverkar på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Alla bidrar för att korta ner handläggningstiderna och lämna utrymme för mer komplexa och krävande förundersökningar och förhandlingar säger Charlotta Tolvtin Ahl, ansvarig för införandet av snabbare lagföring i polisområde Gävleborg.

- Snabb och effektiv hantering av enklare brott gör att vi kan lägga mer tid på att utreda och lagföra andra typer av brott. En ytterligare positiv effekt av snabbare lagföring är också den goda samverkan, vilken har fungerat väldigt bra och som även får effekt i andra sammanhang, säger Micael Dahlberg, vice chefsåklagare vid Åklagarkammaren.

- De mål som handläggs enligt snabbare lagföring passerar snabbt genom systemet, mycket beroende på användningen av tillgänglighetsdelgivning och det är positivt för alla inblandade, säger Lars Holm, Rådman vid Gävle tingsrätt.

Läs mer

Snabbare lagföring

Resultat av domar

Inom ramen för snabbare lagföring är det här några exempel på resultatet av ärenden som polisområde Gävleborg har hanterat hittills.

  • 1 månads fängelse för grov olovlig körning. Handläggningstid från brott till dom är 4 veckor

  • 9 000 kronor i dagsböter för ringa narkotikabrott och 3 000 kronor i ersättning till staten för analys och provtagningskostnader. Handläggningstid från brott till dom inom 6 veckor.

  • 25 900 kronor i dagsböter för rattfylleri, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen. Handläggningstid från brott till dom är 6 veckor.

  • Rattfylleri som resulterade i en fullmakt för ett strafföreläggande på drygt 30 000 kronor.