Trygghetsmätning 2021: Resultatet för lokalpolisområde Eslöv

Poliser i Hörby

Både plus och minus i kommunerna men sammanlagt en fortsatt positiv utveckling för lokalpolisområdet som helhet.

Nu har resultatet för 2021 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. För lokalpolisområde Eslöv (kommunerna Eslöv, Hörby och Höör) kom 1 694 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 57 procent.

- Vi tackar alla medborgare som svarat på årets trygghetsmätning. Svaren ger oss en bra bild över den upplevda tryggheten och inom vilka områden som medborgarna upplever sig mindre trygga och där polisen tillsammans med kommunen och andra aktörer behöver fokusera extra, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

Årets resultat när alla tre kommunerna räknas samman är något förbättrat jämfört med i fjol – index 1,88 mot fjolårets 1,91. Det är fjärde året i rad som resultatet av trygghetsmätningen är förbättrat jämfört med tidigare år i lokalpolisområde Eslöv som helhet.

De tydligaste förbättringarna är framför allt utemiljön, där färre upplever problem med skadegörelse, samt polisens agerande mot problem, där färre är missnöjda. Åt det mer negativa hållet ser vi att otryggheten ute ensam sena kvällar har ökat. Buskörning och fortkörning upplevs även i år som problem.

Glädjande är att fler uppger att de har anmält de brott som de utsatts för. Det är viktigt för att polisen ska ha en korrekt bild av den brottslighet som sker.

I det nerbrutna resultatet för respektive kommun kan vi se att oron och otryggheten ökat något i Eslöv, trots att utsattheten för brott är låg. Delområdena Rönneberga och Berga har dock utvecklats i positiv riktning, med färre upplevda utomhusstörningar och missbruksproblem.

Hörby förbättrar sitt resultat för fjärde året i rad. Tryggheten har ökat och oron för brott har minskat. Upplevelsen av störande ungdomsgäng har minskat successivt de senaste åren, så även i år. Dock ses en ökning av buskörningar med moped och/eller MC i de centrala delarna av orten.

Även i Höör har den generella tryggheten ökat, detta för tredje året i rad, och kommunen upplevs nu som en av de tryggaste i polisregion Syd. De problem som upplevs mest påtagligt är buskörningar med moped/MC och fortkörningar med bil, även om värdet har förbättrats något från i fjol. 

Mer detaljerad information

Resultatbilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2020 – Lokalpolisområde Eslöv.

Frågor

Frågor från media besvaras av respektive kommunpolis och kommun i samverkan.