Utsatta områden ett nav för organiserad brottslighet

En minskad synlig narkotikahandel, ökade möjligheter för polisen att verka i utsatta områden, men en situation som fortsatt är mycket allvarlig. Det framkommer i polisens nya lägesbild över utsatta områden, som överlämnades till regeringen i dag.

Utsatta områden utgör ett nav för den organiserade brottsligheten i Sverige. Kriminella individer i utsatta områdena är exportörer av brottslighet till andra delar av landet och polisen ser att det i flera utsatta områden finns kopplingar till orter och platser i Sverige som i dag inte har några utsatta områden. Förebyggande arbete från kommuner och andra aktörer i samverkan med polisen är därmed avgörande på många håll i Sverige för att inte brottsligheten ska eskalera.

Minskad öppen narkotikahandel

Enligt polisens nya lägesbild uppgår antalet utsatta områden till 61, jämfört med 60 vid den senaste bedömningen 2019. Samtidigt har antalet särskilt utsatta områden, det vill säga de områden där situationen är som mest utmanande, minskat från 22 till 19.

Precis som Brå nyligen konstaterat i en nyligen utgiven rapport* om narkotikamarknader konstaterar även polisen att den synliga narkotikahandeln generellt sett har minskat i de utsatta områdena och sker nu i större utsträckning genom digital kommunikation.

Ökade möjligheter att verka i områdena

– Vi i polisen jobbar på många sätt för att människor i utsatta områden ska ha en trygg och säker vardag. Vi jobbar lokalt, regionalt och nationellt, med brottsförebyggande insatser och brottsbekämpning och vi ser att vårt arbete ger resultat. Många medarbetare som jobbar i utsatta områden har en mycket utmanande vardag, med hot och angrepp av olika slag. Men generellt är det i dag lättare för polisen att arbeta i de utsatta områdena jämfört med för några år sedan och jag vill betona att det inte finns några områden där polisen undviker att jobba i men däremot måste vi anpassa vårt arbetssätt i vissa områden, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Synnerligen allvarligt läge

Den främsta bakomliggande orsaken till utvecklingen med skjutningar och sprängningar är situationen som råder i utsatta områden, där boende känner hot från kriminella, där det pågår öppen narkotikahandel och där kriminella på vissa håll har skapat parallella samhällsstrukturer.

– Vi har ett synnerligen allvarligt läge och det behövs en rad åtgärder och ett större förebyggande arbete, för att samhället på sikt ska kunna vända utvecklingen. Allt som kan bidra till en positiv utveckling behövs, och vår förhoppning är att de åtgärder och lagändringar som utreds går att genomföra så snabbt som möjligt, säger Anders Thornberg.

* Brottsförebyggande rådet, Brå (2021). Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Rapport 2021:10. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Lägesbild över utsatta områden 2021.

Lägesbild över utsatta områden 2021, karta.

Utsatta områden - polisens arbete