Resultat av 2020 års medborgardialog i Timrå kommun

Medborgarenkäten för 2020 är nu avslutad. Tack alla ni som svarade.

Resultatet visar att över hälften av de svarande har ett högt förtroende för polisen. Samtidigt uppger drygt hälften att de känner sig ganska eller mycket otrygga i centrum. Ett resultat som visar på att polisen, tillsammans med andra aktörer i kommunen, behöver jobba ännu mer med olika typer av brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att så många känner förtroende för polisen, det tyder på att vi gör rätt saker. Sedan finns det naturligtvis mycket kvar att göra, och då tänker jag främst i centrala Timrå, där behöver vi göra ännu mer, säger Annica Odelind, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad.

Det finns även andra utmaningar. Bland annat redovisas en oro för drogrelaterade problem bland unga, höga hastigheter på trafikerade vägar samt buskörning bland motorburen ungdom.

– Vi, tillsammans med Timrå kommun, jobbar aktivt med olika åtgärder och verktyg för att öka tryggheten runt om i kommunen och framför allt i centrum. För oss är medborgardialogen en oerhört viktig pusselbit när vi planerar vad vi ska lägga resurserna på under 2021, säger Annica Odelind.

Kort om medborgarenkäten

Enkäten fanns publicerad på polisens hemsida från och med 1 december till den 15 december 2020, och omfattade ett tiotal frågor om bland annat frågor om upplevd trygghet och förtroendet för polisen.

Det är första gången som polisen i Timrå genomför en digital medborgardialog. Totalt svarade 124 personer på enkäten, varav 88 kvinnor och 36 män, vilket ger en procentuell fördelning på ca 71 procent kvinnor och 29 procent män.

Kontaktpersoner

Annica Odelind, kommunpolis
Morgan Norman, kommunpolis