Medborgarlöfte för ökad trygghet i Falkenberg

Falkenbergs medborgarlöfte utgår från en gemensam lägesbild mellan kommunen, regionen och polisen. Med konkreta aktiviteter är målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.  

Medborgarlöftet i Falkenberg är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som Falkenbergs kommun, Region Halland lokal nämnd Falkenberg och lokalpolisområde Falkenberg beslutat om.

– I medborgarlöftet ingår konkreta aktiviteter som vi parter kommit överens om utifrån vår gemensamma lägesbild. De övergripande målen i löftet är att minska brottsligheten, öka tryggheten men också att skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor, säger Anneli Svensson som är kommunpolis i Falkenberg. 

Gemensam lägesbild

Under året har Falkenbergs kommun, Region Halland lokal nämnd Falkenberg och lokalpolisområde Falkenberg tagit fram egna lägesbilder utifrån sin verksamhet. Dessa lägesbilder har sedan fogats samman till en gemensam.

– Vår gemensamma lägesbild tillsammans med de medarbetardialoger och medborgarenkäter vi samlat in visar på två fokusområden; socialt utsatta bostadsområden och unga/unga vuxna i riskzon, säger Anneli Svensson.

Konkreta aktiviteter

De aktiviteter som tagits fram är bland annat utbildningar för unga vuxna, riktad polisiär närvaro i Falkenbergs inland och att utveckla en systematisk metod för myndighetssamverkan med fokus på olovliga boendeformer.

– Med utbildningen för unga vuxna hoppas vi öka förståelsen och delaktigheten mellan de unga och personalen inom de samhällsstödjande yrkena. Vi kommer att använda oss av MBU – människan bakom uniformen – som redan används med bra resultat i flera kommuner, bland annat Laholm, säger Anneli Svensson.

Falkenberg anställer SSPF-samordnare

Som en aktivitet och del i det täta samarbetet mellan kommunen och polisen satsar Falkenbergs kommun på extra stöd för barn och unga som är i riskzon för ett kriminellt beteende eller missbruk eller redan är där. Arbetet sker genom ett så kallat SSPF-arbete där skola, socialtjänst, polis och fritid ger stöd till unga och deras föräldrar. Falkenbergs kommun rekryterar under våren en person som ska samordna arbetet.

– Hindrar vi en ung person från att hamna i missbruk eller i kriminalitet så vinner personen väldigt mycket på det, men också samhället i stort. Tillsammans kan vi, polisen, föreningslivet, ungdomen och dennes föräldrar verkligen göra skillnad, säger Per Svensson (S) kommunråd i Falkenbergs kommun. 

Hela medborgarlöftet för Falkenbergs kommun kan du läsa här på polisen.se