Granskning av polisens trafikövervakning

Hastigheten på våra vägar har stor betydelse för att nå målen i Nollvisionen och minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Polisen kommer att öka ambitionen och rapportera hastighetsöverträdelser i större utsträckning än vad som görs idag.

Det beslutade rikspolischef Anders Thornberg efter att ha tagit del av en rapport som polisens tillsynsfunktion skrivit i syfte att granska polisens förmåga att bidra till de nationella trafiksäkerhetsmålen.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Under 2020 nådde Sverige för första gången Nollvisionens etappmål om högst 220 omkomna i trafiken. Preliminära siffror från Transportstyrelsen visar att 190 personer omkom i trafiken under förra året.  Sett över hela etappmålsperioden 2007-2020 har antalet omkomna mer än halverats.

– Det är glädjande att se att antalet omkomna i trafiken minskat. Även om pandemin kan ha påverkat siffrorna är jag övertygad om att polisens arbete med hastighet och nykterhet har betydelse för olyckstalen. Tillsynsfunktionens granskning visar bland annat att våra satsningar på teknikutveckling, exempelvis den digitala ordningsbotsappen, bidrar till förbättring av rättsäkerhet och effektivitet i avrapporteringen av trafikbrott, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Ökat fokus på sänkt medelhastighet

Enligt Nollvisionens nya etappmål ska det år 2030 vara högst 133 omkomna i vägtrafiken. Sänkt medelhastighet är den viktigaste åtgärden för att minska antalet döda och svårt skadade. Granskningen visar att polisens resultat behöver förbättras vad gäller att rapportera små hastighetsöverträdelser i spannet 6-9 km/timmen.

– Vi behöver vässa våra metoder för att rapportera även mindre hastighetsöverträdelser. Att den stora majoriteten av förare följer hastighetsbegränsningarna är det som får effekt, kommenterar Anders Thornberg.

Beslutade åtgärder

Utöver rekommendationen om att öka rapporteringen av hastighetsöverträdelser i spannet 6-9 km/timmen ger tillsynsfunktionen följande fyra rekommendationer riktade mot processägaren. Rikspolischefen Anders Thornberg har beslutat i enlighet med dessa.

  • verka för att Polismyndigheten upphandlar och köper in fler mobila fartkameror (ATK), då dessa utgör ett effektivt verktyg i hastighetsövervakningen.
  • ta fram en nationell polisiär rutin för Smadit (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) mellan Polismyndigheten och kommuner och regioner.
  • säkerställa att trafiksäkerhetsarbetet i högre grad bygger på analys/underrättelser genom att tydliggöra detta i relevanta styrdokument.
  • skapa enhetliga nationella rutiner för uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet.

Läs tillsynsrapporten Trafikövervakning

Trafiksäkerhetsarbetet 2021

Tillsynsenhetens granskning ligger i linje med regleringsbrevet för Polismyndigheten år 2021. Regeringen lyfter fram Nollvisionen som riktmärke och polisen får i uppdrag att under året redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och bedöma resultatet av dessa samt beskriva hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning av effektivare kontroller av yrkestrafik på väg, som kommer att redovisas under våren. Utredningen ser bland annat över hur kontroller av yrkestrafiken bedrivs och påverkar hur reglerna på vägarna följs.

Mer om polisens trafiksäkerhetsarbete